Rīgas bīskaps Alberts izlēņo Jersikas kņazam Vsevolodam (Visvaldim) Jersikas novadus.

[Pēc 1209.gada 4.oktobra, Rīgā]
_____________________________________________________________________________

 

Svētās un nedalāmās trīsvienības vārdā, amen. A[lberts], no Dieva žēlastības Rīgas bīskaps, pazemīgs cilvēku kalps ticībā. Lai to, kas mūžam jāpatur atmiņā, ar laiku neaizmirstu, uzmanīgā mūslaiku rīcība prot to nodrošināt ar rakstu liecību. Tāpēc nododami pēcnieku zināšanai to, kas noticis mūsu laikos, darām zināmu visiem nākamiem un tagadējiem Kristus ticīgiem, ka Dieva lielā žēlastība, joprojām jauno Livonijas baznīcas dēstījumu atbalstīdama un atbalstot uz  priekšu  virzīdama,  pakļāva mums Visvaldi, Jersikas karali. Proti, ieradies Rīgā, klāt esot jo daudziem dižciltīgiem, garīdzniekiem, bruņniekiem, tirgotājiem, vāciem, krieviem un lībjiem, Jersikas pilsētu, kas viņam pieder par dzimtu, līdz ar novadu un visiem pie šīs pilsētas piederīgiem labumiem viņš nodeva kā likumīgu dāvinājumu svētās Dievmātes un jaunavas Māŗas baznīcai, bet tos savus meslu devējus, kas saņēmuši ticību no mums, viņš atbrīvoja un nodeva mums līdz ar viņu mesliem un novadu, proti Autīnas pilsētu, Cesvaini un citas ticībai piegrieztās. Pēc tam zvērējis mums vasaļa uzticību, viņš svinīgi saņēma no mūsu rokas minēto Jersikas pilsētu ar piederīgo novadu un labumiem kā lēni ar trim karogiem. Šī akta liecinieki ir Jānis, Rīgas baznīcas prāvests, ar saviem domkungiem, grāfs Lūdolfs no Halremuntas, grāfs Teodoriks no Verteres, grāfs Indriķis no Šlādenes, Valters no Amersleves, Teodoriks no Adenojas, Kristus bruņnieki Folkvīns ar saviem ordeņa brāļiem, Rūdolfs no Jērichovas, Alberts no Aldenflētas, Indriķis no Glindenbergas, Hildeberts  no Gemundes, Lamberts no Lūnenburgas, Teodoriks no Ulfemas, Gerlaks no Doles, Konrāds no Ikšķiles, Filips, Rīgas soģis ar saviem namniekiem un jo daudzi citi. Tas notika 1209.gadā pēc Kristus piedzimšanas, sv. Pēteŗa baznīcas laukumā Rīgā, pāvesta Innocenta III  laikā, kad valdīja slavenais Romas ķeizars Otons, mūsu pontifikāta vienpadsmitā gadā.
______________________________________________________________________________

No latīņu valodas tulkojis A.Švābe.

Avots:  

latīņu teksts - Latvijas vēstures avoti. 2. sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937., Nr.51, 38.lpp.

tulkojums - Švābe, A. Jersikas karaļvalsts. Senatne un Māksla. 1936. 1, 5.-31.lpp.

Publicēts arī:

Livländische Güterurkunden. Hrsg. von H.Bruining und N.Busch. Bd.I. Riga, 1908. n.2.                                     

Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch. Hrsg. von F.G.Bunge u.a. Bd. I, Reval, 1853. n.15.

Dokumenta atrašanās vieta: Pergamenta oriģināls - Varšavā, galvenā arhīvā, n.207. [Latvijas vēstures avoti. 2. sēj.: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1937., Nr.51, 38.lpp.]

Dokumenta teksts latīņu valodā

Dokumenta tulkojums krievu valodā

Ievietots: 05.09.2001.

HISTORIA.LV