Rīgas bīskaps Alberts piešķir savam domkapitulam premonstriešu ordeņa statūtus.

[1210. gada 21. decembrī].
____________________________________________________________________________

Es, Rīgas bīskaps Alberts no Dieva žēlastības, visiem, pie kuriem šī vēstule aizies, sūtu sveicienu [tai] Kungā. Pie mūsu [Livonijas] baznīcas iesdibinājuma Premonstriešu ordeņa reliģisko konventu apstiprināt (iedibināt) vēlēdamies, pēc tēva Innocenta, augstā priestera, lēmuma un piekrišanas, to, kas līdz šim bija Rīgas baznīcas ietvaros, par Premonstriešu ordeni pārveidot atļauts.

Tad nu mēs piešķiram iepriekš minētajam ordenim Mūsu baznīcu- katedrāli Rīgā saskaņā ar [visu esošo likumdošanas] likumu un tā neaizskaramību, kas tam ir , -valdījumā tiem, kas šai baznīcā pēc Dieva gribas noteiks kanonus (likumus), atzīdams bīskapu par izvēles un rīcības tiesisku noslēgt darījumu šai zemē attiecībā uz baznīcas zemes īpašumu, kur tas saskaņā ar kopīgu lēmumu tiek pieprasīts; mēs minētajiem brāļiem piešķiram arī aramzemi, kas baznīcai pieder Akmeņsalā.

Tam pievienojam arī neiekoptu meža zemi starp Daugavu un Dienvidus Upi (Ķekavu), ar mežu apaugušus tīrumus, ka turpat klāt no Livonijas pēc likuma un atbilstoši ir piederīgi.

Lai tad nu mūsu dāvinājums paliek spēkā likumīgi noteikts un nesaizkarams, attiecībā uz mūsu Rīgas baznīcu ar visiem iepriekš nosauktajiem [īpašumiem] Kapenbergas Andrejam, Šeidensas abatam Hermanim, kuri to saņem Premonstriešu kapitula vietā, mums to piešķirot.

Klātesot lieciniekiem-  Kapenbergas konventam, Šeidensas konventam, priesterim Heinrikam no Lonas, Johannam, mūsu kapelānam. Izdots Kapenbergā, mūsu Kunga 1210. gadā.
____________________________________________________________________________

© 2000. Daiga Lapāne, tulkojums no latīņu valodas.

Avots (latīņu teksts): Latvijas vēstures avoti. 2.sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937. Nr.56, 42.lpp.

Publicēts arī: Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch. Hrsg. von F.G.Bunge u.a. Bd. I, Reval, 1853. n.56.

Dokumenta latīņu teksts

Ievietots: 19.04.2001.

Pēdējie labojumi un papildinājumi: 23.08.2001.

HISTORIA.LV