Rīgas bīskaps Alberts izlēņo pusi no Jersikas novadiem bruņiniekam Ikšķiles Konrādam.

[1224.gada otrajā pusē, Rīgā]
_________________________________________________________________________

 

Alberts, no Dieva žēlastības Rīgas bīskaps, visus šī raksta saņēmējus sveicina ar Dievu. Darām zināmu jums visiem, ka uz Jersikas karaļa līgumu pusi no Jersikas pils un visiem pie šīs pils piederīgiem labumiem, izņemot Autīnu, mēs piešķīrām Konrādam, Ikšķiles bruņniekam, kā feodālu beneficiju, bet ar tādu norunu: ja viens no viņiem nomirst agrāk, neatstādams mantinieku, tad viss šis beneficijs piekrīt otram. Bet ja kāds no minētiem labumiem pašreiz atrastos kāda cita valdījumā, to mēs atbrīvosim līdz nākamām Lieldienām vai labprātīgi vienosimies ar minēto karali un bruņnieku Konrādu. Bez tam Cesvaines pils novads dos mums joprojām desmitās tiesas labību pēc mēra, ko dod Ikšķilē. Paši viņi pienācīgi rūpēsies par baznīcas devām. Šī akta liecinieki ir Hermanis, Igaunijas bīskaps, Jānis, Rīgas prāvests, Folkvīns, Kristus bruņnieku mestrs, grāfs Burghards, Fredehelms no Pojgas, Teodoriks no Hesveres, Bodo no Zalderenes, Dāniēls no Lielvārdes bruņinieks Ludgers un jo daudzi citi. Tas notika Rīgā tā Kunga 1224.gadā.
__________________________________________________________________________

No latīņu valodas tulkojis A.Švābe.

Avots:  

latīņu teksts - Latvijas vēstures avoti. 2. sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937., Nr.107, 80.-81.lpp.

tulkojums - Švābe, A. Jersikas karaļvalsts. Senatne un Māksla. 1936. 1, 5.-31.lpp.

Publicēts arī: Livländische Güterurkunden. Hrsg. von H.Bruining und N.Busch. Bd.I. Riga, 1908. n.4.

Dokumenta atrašanās vieta: Rīgas arhibīskapa Jāņa 1378.gada 20.jūnija transsumts - Maskavā, Leišu metrikā. [Latvijas vēstures avoti. 2. sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937., Nr.107, 80.-81.lpp.]

Dokumenta teksts latīņu latviešu valodā

Ievietots: 05.09.2001.

HISTORIA.LV