Jersikas novadu sadalīšana starp Rīgas bīskapiju un Zobenbrāļu ordeni.

[1211.gada rudenī]
___________________________________________________________________________

 

B[ernhards], Paderbornas, I[zo], Verdenas, F[īlips], Raceburgas, T[eoderichs], Leāles bīskapi, J[ānis], Rīgas lielākās baznīcas prāvests, B[ernhards], Daugavgrīvas abats, visiem ticīgiem mūžīgi. Kad Kristus bruņnieki un godājamie kungi, mūsu cienījamā brāļa Rīgas bīskapa A[lberta] brāļi un prokurātori bij vienojušies par to, lai zemi, ko sauc par Latviju, sadalītu trīs daļās ar lozi, nolēma, uzrakstot attiecīgas trīs kartes, nošķirt trīs vienādas daļas, un pēc tam, kad šīs kartes sagatavotas, noteikt caur kāda negrāmatnieka roku ar lozi, kas vienai vai otrai pusei piekrīt. Tādā kārtā divas kartes tika piešķirtas kunga bīskapa daļai, no kuŗām viena aptvēra Aszuti, pili Lepeni, un Bebernines robežās esošos ciemus, kas kādreiz piederēja Jersikas karalim, ar visiem atsevišķiem piederumiem; otrā aptvēra pilis Autenini, Aleni ar viņu piederumiem. Kristus bruņniekiem kā trešā viņiem piederīgā daļa tika piešķirta viena karte, kas aptvēra pilis: Zerdeni, Negesti, Cesvaini ar viņu piederumiem. Bet no bīskapa daļas Alenes pils tika pievienota Kristus bruņnieku daļai kā atlīdzība par diviem ciemiem, ko bīskaps bij viņiem parādā. Mēs tā tad to, kas noticis mūsu priekšā, likām ierakstīt šai grāmatā un apstiprināt ar mūsu zīmogiem. Kad tas notika bij klāt: svētnieks Alobrands, Sosatas domkungs Radolfs, svētnieks Lonas Indriķis, Helmolds no Pleses, Konrāds no Vardenbergas, Nikolajs no Brēmas, Egehards Skake, Segebands no Lunebas, bruņnieks Fridolfs, Friteriks no Bodendikas.
____________________________________________________________________________

No latīņu valodas tulkojis A.Švābe.

Avots:  

latīņu teksts - Latvijas vēstures avoti. 2. sējums.: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937., Nr.63, 47.lpp.

tulkojums - Švābe, A. Jersikas karaļvalsts. Senatne un Māksla. 1936. 1, 5.-31.lpp.

Publicēts arī: Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch. Hrsg. von F.G.Bunge u.a. Bd. I, Reval, 1853. n.23.

Dokumenta atrašanās vieta: Pergamenta oriģināls Krakovā, Čartorisku bibliotēkā, atvilkne I n.13. [Latvijas vēstures avoti. 2. sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937., Nr.63, 47.lpp.]

Dokumenta teksts latīņu valodā

Ievietots: 05.09.2001.

HISTORIA.LV