Pagājušo gadu vēsture

- Literatūrā arī: Pagājušo laiku stāsts; Nestora hronika

- krieviski: Повесть временных лет

- senkrievu hronika
__________________________________________________________________

 

Ilgu laiku tika uzskatīts, ka Pagājušo gadu vēstures autors ir Kijevas Pečoru klostera mūks Nestors, un tāpēc to historiogrāfijā dēvēja par Nestora hroniku. Vēlāk noskaidrots, ka Nestors tikai apkopojis un rediģējis vairākas senākas hronikas. Šo darbu viņš veicis ap 1113.gadu, izmantojot Pečoru klosterī glabājušos 1093.gadā sastādītu senāku hroniku - tā saukto Pirmhroniku (Начальная летонись), kā arī citus senās Krievzemes un Bizantijas rakstītos avotus. Senākās daļas sastādīšanai Nestors izmantojis bizantiešu autora Georgija Hamartolas hroniku, kas senkrievu valodā pārtulkota jau X-XI gadsimtā, X gadsimta krievu-bizantiešu līgumus, XI gadsimtā senkrievu valodā pārtulkoto bizantiešu Hronogrāfu (vēsturisku apcerējumu krājumu), kas papildināts ar faktiem par Krievzemes vēsturi, svēto dzīves aprakstus un citus materiālus. Rakstīto avotu ziņas Nestors papildinājis arī ar mutvārdu tradīcijā atrodamajām ziņām. Hronika sastādīta labvēlīgi toreizējam Kijevas kņazam Svjatopolkam Izjaslavičam. Vēlākie kņazi centās hroniku pārveidot atbilstoši savām politiskajām interesēm. 1116.gadā kņaza Vladimira Vsevolodoviča Monomaha uzdevumā hroniku pārstrādā Mihailovskas Vidubickas klostera igumens Silvestrs. Divus gadus vēlāk tika sagatavota vēl trešā hronikas redakcija. Šīs senākās, tāpat kā vēlākās hronikas redakcijas nav saglabājušās.

Sākotnējā hronikas teksta restaurēšanai galvenokārt izmantotas divas XIV gadsimta hronikas - Lavrentija (Лаврентьевская летопись) un Ipatija hronika (Ипатьевская летопись). Mūks Lavrentijs vadīja Suzdaļas kņaza Dmitrija Konstantinoviča uzdevumā izveidotu pārakstītāju grupu, kura 1377.gadā hroniku pārakstīja no kāda 1305.gadā izgatavota noraksta. Ipatija hronika savu nosaukumu ieguvusi no Ipatija klostera Kostromā, kurā šis noraksts glabājies. Tās sarakstīšanas laiks ir XV gadsimta sākums.

No Latvijas vēstures viedokļa darbs ir interesants ar to, ka hronika ir hronoloģiski senākais avots, kas sniedz tagadējo Latvijas teritoriju apdzīvojušo cilšu uzskaitījumu - zemgaļi, kurši, latgaļi un līvi (lībieši). Tāpat būtiska ir norāde, ka daļa šo tautību atradās meslu atkarībā no Krievzemes kņaziem. Tas ir vienīgais rakstu avots, kas uzrāda iespaidīgo Polockas kņaza sakāvi Zemgalē- šie ir lielākie senkrievu kņazu zaudējumi kaujā līdz pat 13.gadsimtam.

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 15.sējums, 28832.-28834.sleja (Nestora chronika).

Latvijas padomju enciklopēdija. 7.sējums, 464.lpp.

Literatūra:

Zeids, T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti līdz 1800.gadam: Mācību līdzeklis vēstures specialitātes studentiem. Rīga: Zvaigzne, 1992. 216 lpp.>15.-17.lpp.

Fragmentu, kas attiecināmi uz tagadējo Latvijas teritoriju apdzīvojušām ciltīm tulkojums krievu valodā - Повесть временных лет. Перевод с древнеруского Лихачев, Д.С. Том 1-2.  Москва-Ленинград,1950. 405 ст; 556 ст.

 Visa teksta tulkojumi krievu valodā internetā:

1) Оригинальную сканировку, е-версию и некоторые комментарии подготовил Шишкин С.П. в сайте  ОТ РУСИ ДРЕВНЕЙ ДО ИМПЕРИИ РОССИЙСКОЙ (http://rus-hist.on.ufanet.ru/index.html )-  Повесть Временных лет,  2-ой перевод с древнерусского  Лихачева Д.С.  с книги: Великое наследие: классические произведения литературы Древней Руси. Москва: Современник, 1980.

Комментарии разработаны по сборнику: За землю Русскую! Москва: Современная Россия,1981.;  С.М.Соловьев. История России с древнейших времен.; а также другие издания.

2) Другие публикации текста перевода с неуказанным источником издания и сканировки:

Сайт общей истории Хронос: Historia est magistra vitae (http://hronos.km.ru)- Повесть Временных лет, русский перевод Лихачева Д.С.

Cайт Антология древнерусской литературы (http://old-rus.narod.ru или http://oldrus.by.ru) -   Повесть Временных лет, русский перевод Лихачева Д.С.

Сайт Древнерусская литература (http://old-russian.chat.ru)- Повесть Временных лет, русский перевод Лихачева Д.С.

 

Ievietots: 18.10.2002.

HISTORIA.LV