Vienošanās starp Rīgas bīskapu Albertu un Zobenbrāļu ordeņa mestru Folkvīnu par Tālavas novadu sadalīšanu.

[1224.gada jūlijā]
______________________________________________________________________

 

Svētās un nedalāmās Trīsvienības vārdā. Mēs, Alberts, no Dieva žēlastības Rīgas bīskaps, gribam, lai visiem tagadējiem un nākošiem Kristus ticīgiem vienmēr būtu zināms, ka novadu, ko sauc par Tālavu, saskaņā ar pāvesta kunga rīkojumu, kas dots mums un Kristus bruņniekiem attiecībā uz Lībiju un Latviju, sekojot ,gudru vīru padomam, sadalām ar minētiem [zoben] brāļiem šādi: ciemu, kas atrodas pie Vijas upes, tā [bīskapa] vīra īpašumu robežās, kuru sauc par Rameku, un visu, kas pirms šīs dalīšanas bij mūsu valdījumā līdz pat Burtniekiem, ar baznīcām, desmito tiesu un visiem laicīgiem ienākumiem viņi valdīs līdz ar civīlo tiesas varu. Bet laimējot [izrādījās, ka] mūsu divkāršā daļā ar visām tiesībām ietilpst: Gibbe, Jovnate, Jeie, Ale, Zlavka[1], Saueke, Virevele, Zurvegale, Metsene, Gulbana, Jazoa, Prebalge. Ko līdz šim minētie [zoben]brāļi bij pirkuma vai dāvinājuma ceļā ieguvuši aprakstītās robežās no zvejām, [biš]kokiem, pļavām vai tīrumiem, turpmāk būs mūsu. Tāpat viss tas, kas mums piederēja viņu tiesā, tagad brīvi piederēs viņiem. - Bez tam novads, ko sauc par Gaujienu, iepriekš teiktā kārtā piekrīt viņiem, kamēr mums pašiem no šī novada paliek Berezne, Pornuwe, Abelen un Abrene. Bet lai vēlāk kāds ar neapdomīgu rīcību nemēģinātu šo mūsu dalījumu apstrīdēt, esam likuši izgatavot šo mūsu grāmatu un apstiprināt ar to [vīru] zīmogiem un vārdiem, kas bij klāt, kad tas notika: mūsu cienījamais brālis Leales bīskaps Hermanis, Rīgas lielākas baznīcas prāvests Jānis, bruņnieki: Dāniels no Lielvārdes, Konrāds no Ikšķiles, Jānis no Doles, Jānis no Bikkeshovedes, Engelberts no Tīzenhūzes, mūsu gaitnieks Engelberts un daudzi citi.
_________________________________________________________________________

No latīņu valodas tulkojis A.Švābe.

Avoti:

latīņu teksts - Latvijas vēstures avoti. 2.sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Latvijas Vēstures institūta apgādiens, Rīga, 1937. Nr.106, 79.-80.lpp.

tulkojums - A.Švābe. Tālava. Sējējs. 1936. 2, 135.-141.lpp.; 4, 363.-374.lpp.>366.lp.

Dokumenta atrašanās vieta: pergamenta oriģināls - Krakovā, Čartorisku bibliotēkā, atvilkne 1, n.6; pergamenta oriģināls ar diviem zīmogiem - Stokholmā, Valsts arhīvā. [Latvijas vēstures avoti. 2.sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Latvijas Vēstures institūta apgādiens, Rīga, 1937. Nr.106, 79.lpp.]

Dokumenta teksts latīņu valodā

Ievietots: 07.09.2001.

HISTORIA.LV