[79.lpp.]

106.

Saskaņā ar pāvesta [Innocentija III 1210.g. 20.oktōbŗa] noteikumiem, Rīgas bīskaps Alberts un Zobenbrāļu ordeņa [mestra Folkvīns] sadala Tālavu un Gaujienu, pie kam tiek apmainīti pirkuma un dāvinājuma ceļā agrāk iegūtie starpgabali un nospraustas Rīgas bīskapijas un ordeņa valsts robežas: Tālavā bīskaps nodod ordenim [Tālivalža dēla] Ramekas īpašumus un citus novadus Trikātā un Burtniekos, bet patur sev kā divas trešdaļas 12 vārdā nosauktus novadus [vēlākā bīskapijas latvju galā]; turpretim Gaujienas zemē bīskapam piekrita tikai 4 novadi [A. Vidzemē un Latgalē]. [1224.g. jūlijā.]

A: Krakovā, Čartorisku bibliotēkā, atviktne 1, n.6, pergamenta orīģināls; B: Stokholmā, Valsts archīvā, pergamenta orīģināls ar 2 zīmogiem. - Kļudaini iespiedumi [80.lpp]: Dogiel, Codex diplomaticus regni Poloniae, t.V. n.3, pēc tā LUB., 1. n.70; faksimils un latv. tulkojums: Sējējs, 1936.g. n.4., lp.366-9. - Teksta labojumi: M.Perlbach, Urkunden des Rigaschen Capitel-Archives in der Fürstlich Czartoryskischen Bibliothek zu Krakau, S. 13 (Mittheilungen a. d. Gebiete der Geschichte, XIII. Riga, 1886); G.Berkholz, Vermischte Bemerkungen, S. 36-48 (turpat); C.Schirren, Verzeichniss livländischer Geschichsts-Quellen in schwedischen Archiven, S. 1 n.1. Dorpat, 1861-1868. - Sal.: A.Bielenstein, Die Grenzen des lettisches Volksstammes, S. 80 ff. Petersburg, 1892; Keussler, Die Tributpflichtigkeit der Landschaft To;owa an die Pleskauer, S. 90, Anm. 2 (Mittheilungen a. d. Gebiete der Geschichte, XIV. Riga, 1890); Abbuls, Kur atradās Beverīna, 38.-52.lp. Rīgā, 1924; H.Laakmann, Zur Geschichte Heinrichs von Lettland und seiner Zeit, S. 83-89 u. 96 (Beiträge zur Kunde Estlands, XVIII. 2. Reval 1933); A.Augstkalns, Seno latviešu vēsturiskie personu vārdi (Burtnieks, 1935., n.11, 840.lp.); A.Švābe, Tālava, 336.lp. (Sējējs, 1936., n.4); Krasnais, Latviskā Jaunlatgale, 8.-10.lp. Rīgā 1937.

In nomine sancte et individue trinitatis. Albertus, Dei gratia Rigensis episcopus, cunctis Christi fidelibus in perpetuum. Notum esse volumus praesentibus et futuris, quod terram, que Tolowa dicitur, secundum ordinationem domini papae, inter nos ac fratres militiae Christi super Livonia ac Letthia factam, cum eisdem fratribus de prudentium virorum consilio sic divisimus: villam apud Viwam fluvium sitam, terminos possessionum viri, qui Rameke dicitur, et quicquid in possessione nostra ante hanc divisionem habuimus usque Astyerwe[1], cum ecclesiis, decimis et omni temporali proventu tenebunt[ur] iuridictione civili. Pro sorte vero duarum portionum cum omni iure hec nos contingent: Gibbe, Iovnate[2], Ieie, Ale, Zlavka[3], Saueke, Virevele, Zirvegale, Metsene, Gulbana, Iazoa[4], Prebalge. Si quas etiam piscationes, arbores, prata aut agros infra praedictos terminos hactenus dicti fratres emptione vel donatione habuerunt, deinceps nostra erunt. Similiter si quid habuimus in sorte eorum, ipsis libere pertinebit. Ceterum preter hec terra, que Agzele dicitur, predicto modo ipsis pertinebit, remanentibus nobis respectu eiusdem terre Berezne, Pornuwe, Abelen et Abrene. Ne quis autem in posterum huic nostre divisioni ausu temerario contraire presumat, factum nostrum litteris mandari fecimus, et sigillis[5] communiri, subscriptis[6] nominibus eorum, qui presentes fuerunt, cum hec fierent: venerabilis frater noster Hermannus, Lealensis episcopus, Iohannes, prepositus maioris ecclesie in Riga, milites Daniel de Linewarde[7], Conradus de Ykescole[8], Iohannes de Dolen, Johannes de Bikkeshovede[9], Engelbertus de Tisenhusen, famulus noster Engelbertus et alii quam plures.

[1] B.: Astyerewe.

[2] B.: Iounate.

[3] B.: Zlauka.

[4] B.: Iazowa.

[5] B.: sugillis nostris.

[6] B.: subaratis.

[7] B.: Lenewarde.

[8] B.: Ikescule.

[9] B.: Bikkeshoevede. Bez tam B. vasaļu liecinieku rindu iesāk ar Bikkeshoevede, kam seko Tisenhusen un aiz tā pārējie A. kārtībā.
_____________________________________________________________

Papildus norādes

Skatīt dokumenta tulkojumu latviešu valodā - A.Švābe. Tālava. Sējējs. 1936. 2, 135.-141.lpp.; 4, 363.-374.lpp.>366.lp.

Latīņu tekstu ar norādēm uz atšķirībām abās Švābes publikācijās - A.Švābe. Tālava. Sējējs. 1936. 2, 135.-141.lpp.; 4, 363.-374.lpp.>366.lp. un Latvijas vēstures avoti. 2.sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937. Nr.106, 79.-80.lpp.

Ievietots: 10.01.2003.

HISTORIA.LV