Satura rādītājs

XI nodaļas teksts latīņu valodā

X nodaļas teksts latviešu valodā

XII nodaļas teksts latviešu valodā

[101.lpp.]

XI

1. PAR LETU KRISTĪŠANU. DEVĪTAIS GADS. Devītajā gadā, kad visa Līvzeme jau bija kristīta [1207.],[1] baznīcā valdīja klusums un tā priecājās par mieru, gaidīdama sava bīskapa ierašanos. Bet Lundas arhibīskaps un kanclers[2], ar visiem savējiem sagatavojušies atceļam, sasniedza Gotlandi Pūpolsvētdienā [15.aprīlis] un svētās Lieldienas [22.aprīlis] svinēja savā zemē. Bet Rīgas bīskaps Rīgā ieradās Vasarsvētkos [10.jūnijs], un visi viņu sagaidīja ar prieku; kopā ar viņu atbrauca grāfs Gotšalks no Pirmontes[3], kāds cits grāfs un vēl ļoti daudzi krustneši, dižciltīgi un cienījami vīri, kas, priecādamies par mieru baznīcā, pilsētas mūri paaugstināja[4] tiktāl, ka turpmāk vairs nebija jābaidās par pagānu uzbrukumiem.

2. PAR KOKNESES KŅAZU. Kad Kokneses kņazs Vjačko uzzināja par bīskapa un krustnešu ierašanos, viņš ar saviem vīriem cēlās un devās tiem pretī un nonāca Rīgā, kur visi saņēma viņu ar cieņu. Pavadījis, ar lielu sirsnību uzņemts, bīskapa mājās[5] daudz dienu, viņš beidzot lūdza bīskapu viņam palīdzēt pret lietuvju uzbrukumiem un par to piedāvāja pusi savas zemes un pils.[6] Bīskaps to pieņēma, ar daudzām dāvanām kņazam parādīja godu un, apsolījis palīdzību ar cilvēkiem un ieročiem, atlaida viņu priecīgu prātu uz mājām.

PAR PRIESTERU IECELŠANU DRAUDZĒS. Pēc tam bīskaps, priecādamies par līvu pievēršanu ticībai un kristīšanu, aizsūtīja priesterus pie visiem - gan uz Turaidu, gan Metsepoli, gan Idumeju un gar Daugavu, un, kad tur bija uzceltas baznīcas, priesteri tika iecelti savās draudzēs.

3. PAR LĪVZEMES TREŠĀS DAĻAS DĀVINĀŠANU ORDEŅA BRĀĻIEM. Bet šai laikā notika, ka tas Kungs no dienas dienā vairoja ordeņa brāļu skaitu[7] un viņu saimi. Un viņi uzskatīja, ka, pieaugot cilvēku skaitam un darbam, vajadzētu vairoties arī viņu mantai un īpašumiem, lai tie, kas karos un citos nemitīgos darbos panesa dienu nastu un tveici, reizē apmierinājumam par savām pūlēm saņemtu arī dienišķo algu[8]. Tāpēc viņi no bīskapa kunga ik dienas neatlaidīgi pieprasīja trešo daļu no visas Līvzemes, kā arī no citām zemēm un vēl ticībai nepievērstajām apkārtējām tautām, kuras tas Kungs ar viņu palīdzību kopā ar rīdziniekiem[9] nākotnē pakļautu kristīgajai ticībai, lai viņi, apgrūtināti ar lielākiem izdevumiem, arī saņemtu lielākus ienākumus. Bīskaps, cenzdamies kā tēvs rūpēties par tādiem vīriem, kas dienu un nakti stāvēja tā Kunga nama priekšā kā mūris, un vairot viņu skaitu, kā arī gribēdams atlīdzināt viņu pūles un izdevumus, piešķīra viņiem trešo daļu tikai no Līvzemes. Un, tā kā bīskaps pats Līvzemi no ķeizara bija saņēmis ar visu virskundzību un tiesībām, viņš tiem arī piešķīra pienācīgo trešo daļu ar visām tiesībām un [103.lpp.] virskundzību. Taču attiecībā uz vēl neiegūtajām un ticībai nepievērstajām zemēm viņš saprātīgā kārtā cēla iebildumus, jo nevarēja dot to, kā pašam nebija. Bet, tā kā viņi ar lūgumiem visādi uzstāja, domstarpības vēlāk galu galā tika darītas zināmas visuaugstajam priesterim.[10] Tas, vēl neiegūtās zemes uzticēdams Dievam, ordeņa brāļiem piešķīra trešo daļu no jau iegūtajām, atstādams bīskapam desmitās tiesas[11] ceturto daļu viņu zemēs pakļautības apliecinājumam.[12]

PAR LĪVZEMES SADALĪŠANU. Pēc bīskapa pieprasījuma tātad ordeņa brāļi sadalīja Līvzemi trijās daļās un viņam kā tēvam piešķīra izvēles pirmtiesības. Kad bīskaps pirmām kārtām paņēma Kaupo daļu, proti, Turaidu, viņi otro daļu izvēlējās Gaujas pretējā krastā[13], atstādami bīskapam trešo daļu Metsepolē.[14] Bet par novadiem un zemes īpašumiem, kas bija jau agrāk citiem piešķirti par lēni, viņi vēlāk saņēma pilnīgu atlīdzību citādi.[15]

4. PAR PIRMO FOGTU GOTFRĪDU.[16] Kad Līvzeme šādi bija sadalīta, bīskaps aizsūtīja priesterus uz savām zemēm, atstādams ordeņa brāļu ziņā gādību par viņu daļu. Togad arī Gotfrīds, kāds bruņinieks krustnesis, tika nosūtīts uz Turaidu fogta amata pildīšanai laicīgajā tiesā. Viņš apstaigāja draudzes un, izšķirdams lietas un ļaužu strīdus, savāca milzumu naudas un dāvanu, bet no tā bīskapam atdeva tikai nedaudz, lielāko daļu paturēdams sev. Daži citi krustneši, sašutuši par to, uzlauza viņa lādi un tajā no zagšus savāktās mantas atrada deviņpadsmit markas sudraba[17], bet ļoti daudz kā cita viņš jau bija izšķiedis. Un, tā kā viņš bija rīkojies negodīgi, spriedis netaisnu tiesu, apspiedis nabagos, attaisnojis vainīgos un apzadzis jaunkristītos, ar Dieva taisno tiesu notika tā, ka viņš citiem par biedinājumu pieredzēja tādu negodu un, kā daži pastāstīja, vēlāk nomira jo kaunpilnā nāvē.

5. PAR KARU AR LIETUVJIEM. Pēc tam lietuvji, atcerēdamies visus savus cilvēkus, ko rīdzinieki un zemgaļi pirms diviem gadiem[18] bija nogalinājuši, apziņoja visu Lietuvu un savāca lielu karaspēku. Pārcēlušies veselas nakts laikā pār Daugavu,[19] viņi dienu pirms tā Kunga dzimšanas [24.decembris] nokļuva Turaidā, pašā rīta agrumā pārgāja pār Gauju un izklīda pa visiem ciemiem; un, tā kā līdz novadam nebija nonākušas nekādas brīdinātājas vēstis, viņi daudzus nogalināja un daudzus aizveda gūstā.

PAR LIETUVJU KARAGĀJIENU PRET TURAIDU. Tā Kunga pašā dzimšanas dienā [25.decembris] divi priesteri, proti, Johanness Štriks[20] un kā otrs Teoderihs[21] ar savu kalpu, Kubeseles baznīcā līviem noturēja dievkalpojumu. Kad bija beigusies pirmā mise[22] un Johanness jau noturēja otro, draudzes locekļi izdzirda, ka tuvojas karaspēks, un aizbēga no baznīcas, un daži izglābās, patverdamies mežu slēptuvēs, citi, kas steidzās uz savām mājām, ceļā tika sagūstīti un ļoti daudzi nogalināti. Un, kad pēc sekvences[23] pabeigšanas jau tika lasīts evanģēlijs[24], lietuvji ar saviem [105.lpp.] ātrajiem zirgiem joņoja šurp turp ap baznīcu, taču, Dievam savējos sargājot, iekšā negāja, bet aizsteidzās uz priestera māju, nolaupīja zirgus un lopus, drēbes un pārtika un visu, ko atrada, iekrāva ragavās. Un, kamēr viņi laupīdami tik ilgi aizkavējās sētā[25], priesteris baznīcā pildīja Dieva miesas un asins svētās mistērijas un uzticēja sevi Dievam, vairs nešaubīdamies, ka nes tam par upuri pats sevi. Priesteris Teoderihs, viņam palīdzēdams, un kalps, sargādams durvis, stāvēja viņam uzticīgi klāt un iedvesa drosmi, lai viņš aiz bailēm no pagāniem nepamestu novārtā dievišķo pienākumu.

KĀ PRIESTERI AR DIEVA ŽĒLASTĪBU BRĪNUMAINĀ KĀRTĀ BAZNĪCĀ PALIKA SVEIKĀ. Kad ar Dieva žēlastību mise bija pabeigta, viņi paņēma altāra segas un visas drānas, salocīja tās un nolika kādā altāra telpas kaktā,[26] tad kopā apsēdās tai pašā kaktā un noslēpās. Līdzko tas bija izdarīts, raugi, kāds no ienaidniekiem ienāca baznīcā un apskraidīja visu gandrīz līdz altāra telpai, bet, redzēdams, ka uz altāra nekā nav un viņam tur nav ko ņemt, iesaucās “ba!” un izgāja ārā pie savējiem. Nolaupījuši visu, ko atrada, lietuvji aizgāja savu ceļu, bet, tikko šie bija atstājuši priestera sētu, raugi, ieradās cits viņu bars, kuplāks par iepriekšējo, un, atradis māju izlaupītu, aizsteidzās pārējiem pakaļ. Viens no tiem ienāca baznīcā, nenokāpdams no zirga, bet neko neatrada, ko varētu nolaupīt, un, kaktā paslēpušos cilvēkus nepamanīdams, atkal steigšus aizgāja. Tad atnāca vēl trešais lietuvju bars, un viens no viņiem, sēdēdams savās ragavās, brauca pa baznīcu, bet priesterus neieraudzīja. Un tie pateicās Dievam par to, ka tas viņus pagānu vaiga priekšā saglabājis sveikus un veselus, un pēc ienaidnieka aiziešanas pret vakaru atstāja baznīcu, iebēga mežos un, trīs dienas neēduši maizes, ceturtajā nokļuva Rīgā [28.decembris]. Bet lietuvji, izlaupījuši visu apkārtējo novadu, nakti sapulcējās Anno ciemā[27]. Agri no rīta viņi atstāja zemi, aizvezdami līdzi sievietes, bērnus un lielu laupījumu[28]. Tā Kunga pašā dzimšanas naktī [24.-25.decembris] līvi atsūtīja ziņnešus un pavēstīja bīskapam, ka Līvzemē iebrūkot lietuvju karaspēks, un tad ziņneši sekoja cits citam un stāstīja par nogalinātajiem un sagūstītajiem cilvēkiem, izpostītajām baznīcām un par visu ļauno, ko lietuvji nodarījuši jaunajai baznīcai.

PAR RĪDZINIEKU PULCĒŠANOS PRET LIETVUJIEM. Bīskaps, to dzirdējis, sasauca krustnešus, ordeņa brāļus, tirgotājus un visus savējos un aicināja viņus grēku atlaišanas labad nostāties kā mūrim tā Kunga nama priekšā un atbrīvot baznīcu no ienaidniekiem. Un viņi visi paklausīja, sagatavojās cīņai un apziņoja visus līvus un letus[29], un sacīja tiem draudēdami: “Ikviens, kas neizies un nesekos kristiešu karaspēkam, tiks sodīts ar trim markām.”[30] Tad visus pārņēma bailes, un viņi paklausīja un [107.lpp.] gāja rīdziniekiem pie Daugavas pretī. Un viņi, virzīdamies augšup, sapulcējās Lielvārdē, kur, izturēdamies klusu, pilsētā gaidīja atgriežamies lietuvjus. Tika arī norīkoti izlūki, lai izzinātu to ceļu. Lietuvji sastapās ar tiem, kad nakti pie Lielvārdes ar visiem gūstekņiem un laupījumu pa ledu gāja pāri Daugavai. Bet viņu karaspēka vadonis ar saviem pavadoņiem uzkāpa augšā tuvāk pilij, pasauca pils vecāko[31] un jautāja, kur sapulcējušies kristieši, un teica: “Ej pavēstī kristiešiem, kas pirms diviem gadiem apkāva manu karaspēku, kad tas bija atceļā no Igaunijas, tikpat kā miegā, ka šodien viņi mani un visus manējos atradīs nomodā.”

PAR RĪDZINIEKU KAUJU AR LIETUVJIEM. Kad kristieši to dzirdēja, viņi steidzās uz tā Kunga cīņu un agri no rīta sekoja ienaidniekiem; ap trešo stundu viņi pie Aizkraukles pārgāja pār Daugavu un turpat atrada tos. Kad pagāni ieraudzīja vajātājus, viņi izbijās no nenovēršamā un visi reizē sāka skaļi kliegt, sasauca savējos kopā un griezās atpakaļ kristiešiem pretī. Taču tie nenobijās ne no viņu kliegšanas, ne lielā skaita un, paļaudamies uz Dievu, ar paceltiem karogiem[32] pēkšņi metās ienaidniekiem virsū un nogalināja tos pa labi un pa kreisi, uzkurdami cīņu no abām pusēm aizvien sīvāku. Lietuvji, kas ir ātrāki un nežēlīgāki par citām tautām un kas iepriekš bija teikuši, ka esot nomodā, lai cīnītos, ilgi un drosmīgi pretojās, taču beidzot pagrieza muguras un bēga tikpat ātri, cik bija naski cīnīties. Tā nu citi aizbēga uz mežiem, citi - pa ceļu, pamezdami gūstekņus un kara laupījumu. Kristieši, viņus augu dienu vajādami, daudzus nogalināja, citi izglābās bēgot. Tad viņi pievērsās kara laupījumam un atbrīvoja no važām jaunkristīto sievas un bērnus, kā arī visus gūstekņus. Tad visi jaunkristītie - gan līvi, gan leti - sanāca kopā ar vāciešiem un pateicās Dievam par pazudušo un atrasto avi jeb par avīm, kas izrautas no vilku rīklēm, sadalīja kara laupījumu un aizsūtīja visus gūstekņus brīvus atpakaļ pie viņu draugiem.

6. PAR SĒĻU[33] PILS[34] APLENKUMU [1208.]. Kad tas Kungs savu baznīcu bija izglābis no pagānu uzbrukuma, bīskaps, bažīdamies, ka tie pēc viņa aizbraukšanas varētu uzsākt ko līdzīgu un Līvzemi visur nopostīt, domāja iznicināt sēļu pili, kas pagāniem katrā laikā kalpoja par patvērumu gan uzbrūkot, gan atkāpjoties. Viņš sūtīja savus ziņnešus pa visu Līvzemi un Letgali, kas jau bija pievienojušās kristīgajai ticībai, un visus aicināja uz karagājienu. Un, kad bija sanācis liels karaspēks, bīskaps sūtīja abatu Teoderihu un prāvestu Engelbertu ar visu savu saimi un krustnešiem līdz ar Kristus bruņinieku brāļiem pakļaut sēļus. Un viņi devās uz Aizkraukli un, pārgājuši pār Daugavu, uzdūrās neapglabātajiem pirms tam nogalināto lietuvju līķiem. Viņi tos savā ceļā samina un, labā kārtībā virzīdamies uz priekšu, nonāca pie sēļu pils. Ielenkuši pili no visām pusēm, viņi ar bultām [109.lpp.] daudzus ievainoja uz aizsargsienas, ciemos daudzus saņēma gūstā un vairākus nogalināja, sanesa kokus un uzkūra milzīgu uguni. Viņi iedzina sēļiem bailes, nedodami tiem mieru ne dienu, ne nakti. Tāpēc šie slepus ataicināja pie sevis karaspēka vecākos un lūdza mieru. Bet tie atbildēja: “Ja vēlaties patiesu mieru, tad atsakieties no elkdievības un uzņemiet savā pili patieso miera nesēju - Kristu. Kristījieties un turiet turpmāk lietuvjus, Kristus vārda ienaidniekus, no savas pils tālāk!”

PAR ĶĪLNIEKU DOŠANU UN TICĪBAS PIEŅEMŠANU. Šāds miera priekšlikums sēļiem bija pa prātam; viņi deva ķīlniekus un apsolīja pieņemt kristības sakramentu, nelaist lietuvjus sev tuvumā un visās lietās paklausīt kristiešiem. Saņēmis par ķīlniekiem viņu zēnus, karaspēks nomierinājās. Tad abats un prāvests kopā ar citiem priesteriem devās pie viņiem augšā uz pili, kur apmācīja viņus iesvētīšanai ticībā, apslacīja pili ar svētītu ūdeni un torni pacēla Svētās Marijas karogu. Priecīgi par pagānu pievēršanu ticībai, viņi pateicās Dievam par baznīcas panākumiem un kopā ar letgaļiem un līviem līksmi atgriezās savā zemē.[35]

7. PAR KĀDREIZ UGAUŅU NOLAUPĪTO TIRGOTĀJU ĪPAŠUMU. Tai pašā laikā priesteris Alebrands ar dažiem citiem tika aizsūtīts uz Ugauniju[36], lai atprasītu īpašumu, ko ugauņi kādreiz pirms Rīgas uzcelšanas pēc līvu padoma ceļā bija atņēmuši tirgotājiem, kad tie savās ragavās brauca no Daugavas uz Pleskavu[37]; šāda īpašuma bija daudz, deviņsimt marku vai lielākā vērtībā. Bet ugauņi īpašumu neatdeva, nedz arī ko noteiktu solīja par tā atdošanu nākotnē.

PAR TO, KĀ KRISTĪTI PIE IMERAS[38] DZĪVOJOŠIE LETI. Tad Alebrands, par tamlīdzīgām lietām maz raizēdamies, devās atpakaļ un pa ceļam sludināja letgaļiem, kas dzīvoja pie Imeras, Dieva vārdu par ticības pieņemšanu, īpaši tāpēc, ka visa Līvzeme un daudzi letgaļi jau esot pieņēmuši Dieva vārdu. Viņi priecājās par priestera ierašanos, jo viņus visai bieži aplaupīja lietuvji un vienmēr apspieda līvi, un, cerēdami, ka vācieši viņiem palīdzēs un sniegs aizstāvību, ar prieku pieņēma Dieva vārdu. Taču vispirms viņi meta lozes, lai uzzinātu savu dievu prātu, vai viņiem kopā ar citiem, Tolovas[39] letgaļiem, pakļauties Pleskavas[40] krievu vai latiņu kristībai, jo krievi savā laikā bija ieradušies un kristījuši savus Tolovas letgaļus,[41] kas viņiem aizvien maksāja meslus. Un loze krita par labu latīņiem, un tā viņi līdz ar Līvzemes baznīcu tika pieskaitīti rīdziniekiem. Alebrands kristīja dažus ciemus, atgriezās Rīgā un sniedza ziņojumu bīskapam. Tas, priecādamies kopā ar viņu un allaž cenzdamies rūpēties par baznīcu, aizsūtīja savu audzēkni Heinrihu[42], kas bija saņēmis svēto ordināciju, ar šo pašu Alebrandu atpakaļ uz turieni. Pabeidzis šajā novadā kristīšanu, Alebrands atgriezās, bet otrs, uzcēlis baznīcu[43] un saņēmis to par beneficiju[44], apmetās turpat pie viņiem uz dzīvi un, par spīti jo daudzām briesmām, nemitējās izklāstīt nākamās dzīves svētlaimi.

[111.lpp.]

8. KĀ TIKA IEŅEMTA KOKNESES PILS. Tolaik radās nesaskaņas starp Kokneses kņazu un Lielvārdes bruņinieku Daniēlu.[45] Šis kņazs Daniēla ļaudīm ne reizi vien bija sagādājis nepatikšanas un, lai arī vairākkārt brīdināts, nebija pārstājis tos šādā veidā traucēt. Tāpēc Daniēla kalpi kopā ar viņu pašu kādu nakti[46] cēlās un ātri aizsteidzās uz kņaza pili. Nonākuši tur mazā gaismiņā, viņi atrada tos, kas bija pilī, guļam, bet sargu augšā - ne visai modru; aši uzkāpdami, viņi sasniedza aizsargsienas brustvēru[47]. Ielauzušies pilī, viņi kristīgās ticības dēļ neuzdrošinājās krievus nogalināt, bet, piedraudot ar zobeniem, dažus piespieda bēgt, citus saņēma gūstā un sasaistīja. Šo starpā viņi saņēma ciet pašu kņazu, sasēja ari viņu un, visu pili esošo mantību sanesuši vienuviet, to rūpīgi apsargāja, un atsauca savu kungu - Daniēlu, kas atradās netālu. Bet tas, gribēdams par notikušo dzirdēt bīskapa domas, visu darīja zināmu rīdziniekiem. Bīskaps, ar visiem savējiem ārkārtīgi sarūgtināts, nosodīja šo rīcību un lika atdot kņazam viņa pili līdz ar visu īpašumu. Viņš ataicināja kņazu pie sevis, parādīja viņam godu ar daudzām dāvanām - zirgiem un vairākiem pāriem dārgu drānu, Lieldienu svētkos [6.aprīlis] ar vissirsnīgāko labvēlību pacienāja viņu un visus viņa ļaudis un, nolīdzinājis visas nesaskaņas starp kņazu un Daniēlu, kņazu priecīgu atlaida uz viņa pili. Bīskaps arī atcerējās solījumu, ko bija devis kņazam, saņemdams no viņa pusi pils, un aizsūtīja viņam līdzi divdesmit darbīgu vīru ar ieročiem un zirgiem, bruņiniekus un stopniekus, kā arī mūrniekus, lai nostiprinātu pili un to noturētu pret lietuvjiem, un apgādāja tos ar visu nepieciešamo viņu izdevumu segšanai un vajadzību apmierināšanai. Kņazs priecīgu vaigu, bet sirdī perinādams viltu, kopā ar viņiem atgriezās Koknesē. Bīskaps bija palicis Daugavgrīvā, gatavodamies kā parasti doties uz Vāciju, lai savāktu krustnešus nākamajam gadam, jo arī tie, kas savu krustneša gadu jau bija nokalpojuši, bija gatavi doties atpakaļ uz Vāciju. Viņi jau ilgi kavējās Daugavgrīvā, jo Dievs, ar pretvēju dzīdams viņus atpakaļ, neļāva viņiem izbraukt.

9. Minētais kņaziņš[48], atgriezies Koknesē, nešaubījās, ka krustneši ar bīskapu jau aizbraukuši, un arī ļoti labi zināja, ka Rīgā palicis pavisam maz cilvēku, un nu vairs nespēja sirdī ilgāk slēpt savus nodevīgos nodomus. Apspriedies ar visiem saviem vīriem, viņš sagaidīja izdevīgu brīdi un dienu, kad gandrīz visi vācieši bija izgājuši laukā uz darbu: tie pils celšanai grāvī lauza akmeņus,[49] tikām zobenus un bruņojumu nolikuši uz grāvja malas, jo viņiem no kņaza kā sava kunga un tēva arī nebija ko baidīties. Un, raugi, piepeši atskrēja kņaza kalpi un visi viņa vīri, sagrāba vāciešu zobenus un bruņojumu un daudzus no tiem, kas bez ieročiem un neapģērbti darīja savu darbu, nogalināja. Daži, bēgdami nakti un dienu, nonāca Rīgā un ziņoja, kas noticis. Septiņpadsmit vīri bija nogalināti, tikai trīs bēgot [113.lpp.] izglābušies.[50] Nogalināto līķus iesvieda Daugavā un aizsūtīja atpakaļ rīdziniekiem. Tie Dieva kalpībā nogalināto līķus izvilka no ūdens un bijīgi, lejot asaras, apglabāja. Pēc tam šis pats kņazs, aizsūtījis lielkņazam Vladimiram[51] labākos vāciešu zirgus, stopus, bruņukreklus un tamlīdzīgas mantas, lūdza un ieteica tam savākt karaspēku un ierasties pēc iespējas ātrāk, lai ieņemtu Rīgu, kur, kā viņš norādīja, palicis maz vīru: labākos viņš esot nogalinājis, bet pārējie kopā ar bīskapu aizbraukuši. To dzirdējis, pārlieku lētticīgais saaicināja uz karagājienu visus draugus un savas valsts vīrus. Kad bīskaps, ko tikmēr Daugavgrīvā aizturēja pretvējš, uzzināja, ka viņa ļaudis nogalināti un viņa baznīca nodota, viņš sasauca visus krustnešus, ar asarām acīs darīja viņiem zināmus baznīcas zaudējumus un aicināja viņus kļūt par baznīcas aizstāvjiem un drosmīgiem palīgiem. Viņš tos mudināja un iedrošināja no jauna pieņemt krustu, lai tiem visā pilnībā tiktu atlaisti agrāk neievērotie grēki, un par lielākajām ilgā krustnešu laika pūlēm apsolīja lielāku atlaidi un mūžīgo dzīvošanu. Dzirdējuši šos vārdus, pieteicās ap trīssimt labāko vīru, kas no jauna pieņēma krustu un nevilcinājās atgriezties Rīgā, lai kā mūris nostātos tā Kunga nama priekšā. Turklāt bīskaps daudzus arī vēl salīga par maksu un aizsūtīja tos atpakaļ uz Rīgu. Bez šiem Rīgā vēl sanāca visi pa Līvzemi izkaisītie vācieši ar līvu vecākajiem, lai aizstāvētu baznīcu. Krievi, uzzinājuši par vāciešu un līvu pulcēšanos Rīgā, sāka baidīties par sevi un savu pili, jo bija rīkojušies nekrietni, un, neuzdrošinādamies rīdzinieku ierašanos sagaidīt pilī, savāca savu mantību, sadalīja savā starpā vāciešu zirgus un ieročus, pielika Kokneses pilij uguni un aizbēga kur kurais. Letgaļi un sēļi, kas tur dzīvoja, iebēga tumšajās mežu slēptuvēs. Bet daudzkārt minētais kņazs, apzinādamies savu ļauno rīcību, devās projām uz Krievzemi, lai nekad vairs neatgrieztos savā valstī.[52]
_________________________________________________________________

[1] Apgalvojot, ka “visa Līvzeme jau bija kristīta”, hronists pārspīlējis katoļu misijas panākumus. Šāds misijas panākumu traktējums atspoguļojas arī Lundas arhibīskapa Andreasa ziņojumā pāvestam 1207.gadā (Arbusow 1910, 4-6) un pāvesta Innocenta III 1208.gada 31.janvāra aicinājumā vācu garīdzniecībai, kur atzīmēts, ka katoļticību jau pieņēmuši visi lībieši, idumieši, vendi, kā arī gandrīz puse latgaļu (totam omnino Livoniam, Idumeos et Wendos cum media pene parte Lettorum..) (LVA II, Nr.46).

[2] Acīmredzot domāts bīskaps Nikolajs (sal. X, 13; X, 52.piez.).

[3] Grāfs Gotšalks no Pirmontes (tag. Bādpirmontes pilsēta Vācijā, ap 50 km uz ziemeļaustrumiem no Pāderbornas) - ziņas par viņu no 1194.gada līdz 1244.gadam; cēlies no dižciltīgas dzimtas, kurai sākumi meklējami 11.gs. pirmajā pusē (Transehe 1960, 23).

[4] Šai laikā pilsētas mūra nocietinājumi ietvēra tikai daļu Vecrīgas (starp Kalēju, Grēcinieku, Kungu un Smilšu ielu) (Benninghoven 1961, Karte 6; Redlich 1984, Karte 1). Pēc F.Benninghofena, zemju vaļņu un koka palisādu vietā mūra nocietinājumi rodas tikai šai laikā.

[5] Tā kā vārdkopa domus episcopi apzīmējusi arī bīskapa sētu, kūriju, pili (Niermeyer 1984, 354, 355; Jougan 1958, 210), šeit domāts acīmredzot ēku komplekss. Rīgā par bīskapa pirmo apmešanās vietu kļuva kvartāls starp tag. Kalēju, Skārņu un Jāņa ielu, blakus Zobenbrāļu ordeņa sētai. Šajā kvartālā vēlāk bijusi bīskapa pils (palacium nostrum lapideum - LVA II, Nr.202), kuru Rīgas bīskaps Nikolajs 1234.gadā uzdāvināja dominikāņu ordeņa brāļiem. Tomēr līdz 1215.gadam kā ordeņa (XIII, 2), tā bīskapa dzīvesvieta apzīmēta ar vārdu domus. Spriežot pēc 1215.gada ugunsgrēka apraksta (XVIII, 6), liekas, ka pirmās vācu celtās dzīvojamās ēkas galvenokārt bijušas koka celtnes.

[6] Lai saprastu, cik liela bijusi bīskapam apsolītās zemes platība, jāzina Kokneses valsts - kņazistes (regnum) robežas. Tā kā tās iespējams noteikt tikai aptuveni, Kokneses robežas dažādu vēsturnieku darbos (Laakmann 1933, 95-102; Balodis 1938, 138, 139; Hellmann 1954, Karte; Benninghoven 1965, Karte 5) iezīmētas visai atšķirīgi. Par Kokneses robežām var spriest pēc kaimiņos esošajām zemēm un pilsnovadiem (Mugurēvičs 1977, 32.att.). Rietumu pusē Koknese robežojusies ar Daugavas lībiešu zemi, konkrēti - ar Aizkraukles, Lielvārdes un Remines pilsnovadiem, ziemeļos - ar Tolovas zemēm, austrumos - ar Jersikas valsts Alenes pilsnovadu, bet dienvidos - ar sēļu zemi, taču daudz nepārsniedzot Daugavu. Tādējādi Kokneses valsts ieņēmusi ap 20x50 km, t.i., ap 1000 km2, lielu teritoriju, kur atradušās četras piecas pilis.

[7] Ordenī šai laikā nebija vairāk par 80-100 zobenbrāļu karotājiem - kopā ar viņu saimē ietilpstošajiem kalpotājiem (Benninghoven 1965, 83).

[8] Denarius - denārijs, sudraba monēta senajā Romā; denarius diurnus - šeit pārnestā nozīmē: dienišķā alga.

[9] Rīdzinieki - domāti nevis Rīgas pilsētas iedzīvotāji, bet gan visi ticīgie, kas piederēja pie Rīgas baznīcas kā centra.

[10] 1210.gadā (XIV, 13) par bīskapa strīdu ar ordeni pakļauto zemju dēļ un strīdīgo jautājumu izskatīšanu pie pāvesta ziņo arī Lībekas Arnolds (Arnoldi chronica 1978, 216).

[11] Desmitā tiesa (desmitā daļa no iedzīvotāju ienākumiem) - 12./13.gs. vācu feodāļu Baltijā ieviestās feodālās rentes veids. Sākotnēji tās lielums bija viens birkavs labības (ap 158 kg) no katra zemes arkla, kā arī desmitā daļa no lopiem, medus u.c. lauksaimniecības produktiem (Benninghoven 1965, 82). Ordenim no šiem desmitās tiesas ienākumiem vajadzēja uzturēt priesterus (sākumā to nebija vairāk par diviem) un vācu piļu garnizonus.

[12] Kā liecina pāvesta Innocenta III 1210.gadā apstiprinātais izlīgums starp bīskapu Albertu un Zobenbrāļu ordeņa mestru (LVA II, Nr.54), ordenis bija panācis pāvesta piekrišanu vairākos jautājumos. Saņemdams kā Līvzemes, tā Letijas (Lettia, ar to saprotot toreizējās latgaļu zemes rietumu daļas) trešdaļu, ordenis apņēmās apsargāt arī bīskapa pārvaldes teritoriju. Ordeņa novadu priesteriem nebija jāmaksā nodevas Rīgas bīskapam. No zemnieku savām baznīcām maksātās desmitās tiesas bīskaps savukārt ieguva ceturto daļu. Kā lielu ordeņa panākumu var atzīmēt (Аннинский 1938, 500) pāvesta lēmumu par to, ka jauniekarotajās zemēs ordenim nav nekādu pienākumu pret Rīgas bīskapu.

[13] Ar Gaujas pretējā krasta lībiešu zemēm jāsaprot Sateseles pilsnovads Gaujas kreisajā krastā, kur ordenis cēla savu Siguldas pili. Vēstures avotos (LVA II, Nr.42) kā ordenim piekrītošā daļa minēta igauņu Sakala, kas, iespējams, gan ir pārrakstīšanās kļūda (Sattelensen - Saccalanien) (Hansen 1857, 114).

[14] Idumieši, leti un vendi, kuru kristīšanu hronists jau atzīmēja, šeit nav pieminēti. Bet, tā kā jau 1208.gadā bīskapa priesteris Daniēls un Heinrihs parādās kā garīdznieki Idumejā un Imeras novadā un vienlaikus ordenis nostiprinās Cēsīs, dienvidos no Gaujas, daži autori pieņem, ka šie novadi bija pakļauti lībiešiem un tāpēc piedzīvoja tādu pašu likteni kā tie, kamēr ziemeļos no Gaujas esošās Idumejas un Imeras zemes tika piešķirtas bīskapam; dienvidu krasts pie Cēsīm pienācās ordenim (Arbusow, Bauer 1955, 49, 50).

[15] Piemēram, par Ikšķili un Lielvārdi (V, 1; IX, 7).

[16] Acīmredzot Alebranda pēctecis (VI, 2).

[17] Ap 4 kg sudraba, jo vienā Rīgas markā bija 208 g sudraba (sal. II, 27.piez.).

[18] 1205.gadā (IX, 1-5).

[19] Teikumu gramatiski iespējams saprast arī šādi: “Pārcēlušies pār Daugavu, viņi dienu pirms tā Kunga dzimšanas veselas nakts laikā ieradās Turaidā.”

[20] Johannesu Štriku hronists 1215.gadā (XVIII,7) min kā vienu no krustnešu priesteriem sakaliešu kristīšanā.

[21] Pēc H.Bruininga domām (Bruiningk 1904, 230), Teoderihs varbūt ir identisks ar cisterciešu mūku, kas, pēc 1225.gadā pierakstītajām ziņām, Heisterbahas Cēzarijam stāsta par kristīšanu ar apslacīšanu (aspersiju) Līvzemē.

[22] Mise (latīņu missa) - Romas katoļu baznīcas liturģisks dievkalpojums. Ziemassvētkos bija jānotur trīs mises.

[23] Sekvence (latīņu sequencia - “secība” no sequens - “cits citam sekojošs”) - katoļu liturģijā garākā dziesma, kuru dziedāja otrās un trešās mises laikā.

[24] Evaņģēlijs (grieķu euangelion - “laba vēsts”) - Kristus mācība. Evaņģēliji - Jaunās Derības pirmās četras grāmatas, kas nosauktas pēc to autoriem - apustuļiem Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa - un kur apcerēta Kristus dzīve un mācība.

[25] Priestera sēta (curia) - šeit: priestera īpašumā esošā sēta ar dzīvojamo ēku (domus), lopu kūti, kādu saimniecības ēku u. tml. (Niermeyer 1984, 290). Sk. arī XI, 5.piez.

[26] Dievkalpojuma laikā nepieciešamo inventāru (altāra segas, priesteru apģērbu u. tml.) parasti glabāja īpašā telpā - sakristejā.

Spriežot pēc J.K.Broces Krimuldas baznīcas zīmējuma un pēc kāda 19.gs. šīs baznīcas uzņēmuma (Kampe 1937, 39.att.; 47, 138), baznīcas vecākā daļa (tagadējās celtnes austrumu galā) varēja būt garena, 25x30 pēdu liela. Laikā no 17.gs. līdz 19.gs. baznīca vairākkārt pārbūvēta, taču tās vecākās daļas ziemeļu pusē konstatējama piebūve. Iespējams, ka arī sākotnējai Krimuldas baznīcai te bija altāra telpa, kur varēja paslēpties lietuvju nepamanītie vācu priesteri.

[27] Ievērojot jau agrāk zināmās liecības, var pieņemt, ka ciems nosaukts Turaidas lībiešu dižciltīgā Anno vārdā (I, 11; IV, 4). Jādomā, ka šis ciems identificējams (Bielenstein 1892, 52) ar 1248.gada dokumentos (LG I, Nr.19) minēto Ennisili, vēlāko Ennenbergas (Hof Hennenberg), pēc tam Sējas muižu (Zögenhof) (Dunsdorfs 1974, 28). Tās teritorijā atrodas pilskalns pie Gavēnu mājām (agrākās Enneskalnu mājas). Pilskalns (Brastiņš 1930, 74, 75) gan nav liels (tā diametrs ir 20 m) un to ietver gredzenveida valnis, taču tā novietojums nerunā pretī identifikācijai ar jau minēto Anno ciema centru Krimuldas ciemā.

[28] Preda, kas šeit tulkots ar “laupījums”, viduslaiku latīņu valodā var nozīmēt arī “lopi” (Niermeyer 1984, 829).

[29] Domāti kristītie lībieši un latgaļi, jo piedalīšanās karagājienā pret pagāniem bija viens no kristīgo pienākumiem.

[30] T.i., ap 0,624 kg sudraba.

[31] Pils vecākais, jādomā, bija lībietis, jo pēc 1206.gada pakļaušanās (IX, 13) Lielvārdes pils pretēji Ikšķilei palika lībiešu pārziņā un tāda bija vēl 1212.gadā (XVI, 3). Pēc E. Pābsta (Pabst 1867, 88), pils pārvaldnieks Lielvārdē tolaik jau bijis vācietis.

[32] Viduslaikos karogi bija karaspēka un atsevišķu vienību kopības, pazīšanās un pulcēšanās zīmes. Sastopoties ar pretinieku, cīņas pieteikšanas signāls bija karoga pacelšana (XI, 5). Pēc Vācu ordeņa statūtiem, ordeņa brāļiem allaž bija jāseko karogam, ja vien karodznieks tiem nebija devis citu rīkojumu. Karogu pamest bija lielākais pārkāpums, kas tika bargi sodīts (Ģinters 1968, 21, 22).

[33] Sēļi - viena no baltu tautām, no kurām veidojušies latvieši. Pēc arheoloģiskā materiāla sēļus var izsekot jau 1.g.t., kad tie bija ieņēmuši samērā plašu teritoriju abpus Daugavai (tag. Jēkabpils, Aizkraukles, Madonas raj.) un daļēji Lietuvas ziemeļaustrumu daļu. Vēlajā dzelzs laikmetā (10.-12.gs.) sēļi dzīvoja galvenokārt tikai Daugavas kreisajā krastā, jo ar 7.gs. labajā krastā par dominējošo etnisko elementu kļūst latgaļi. Sēļu materiālajā un garīgajā kultūrā daudz kopīgu pazīmju ar latgaļiem (mirušo apbedīšanas virzieni, kapu inventārs u.c.). Tipiskas sēļu , iezīmes ir ilgā kolektīvo uzkalniņkapu saglabāšanās, ziedojumi kapa kājgalī (Šnore 1970, 320) un no latgaļiem atšķirīgs antropoloģiskais tips.

[34] Sēļu apdzīvotajā teritorijā bija desmitiem piļu. Šajā gadījumā minēta sēļu galvenā pils, kas atradās ( stratēģiski izdevīgā vietā pie Daugavas pārejas. Šī pils identificēta ar Sēlpili, kur 14.gs. Livonijas ordenis uzcēla savu pili (Selburg) (tag. Jēkabpils raj. Sēlpils c.). Arheoloģiskie izrakumi (Šnore, Zariņa 1980, 5) parādīja, ka Sēlpils ir sens centrs, kur apdzīvotība konstatējama jau 1.g.t. pr. Kr, otrajā pusē. Zem Livonijas ordeņa pils mūra paliekām atklāts drošs seno sēļu pilskalna kultūrslānis. Pilskalns atrodas Daugavas kreisajā krastā pretī Oliņkalnam pie senās pārceltuves. Pēc Pļaviņu HES ierīkošanas no pilskalna palikusi tikai saliņa upes vidū. Sēļu pils izvietojusies 11 000 m2 lielā teritorijā, kur konstatējamas seno sēļu pirmsvācu nocietinājumu paliekas un vāji saglabājušās dzīvojamās un saimniecības ēkas. Hipotēze, ka Hronikā minētā sēļu pils atradusies iepretī Aizkrauklei Sērenē (Lietgalietis 1928, 752-754), noraidāma galvenokārt tāpēc, ka te par pilskalnu uzskatītais nocietinājums izrādījās dabisks grantskalns bez senvietas pazīmēm (Brastiņš 1926, 103).

[35] Pēc A.Bauera, sēļu kristīšana nemaz nav notikusi un zeme joprojām palikusi lietuvju varā (Arbusow, Bauer 1955, 54), kas gan droši nav pierādāms.

[36] Ugaunija, Ugandi - viena no igauņu apdzīvotajām zemēm Dienvidaustrumigaunijā, aptvēra samērā plašu teritoriju starp Peipusa un Vertsjerva ezeru ar galvenajiem centriem Otepē un Tērbatas pilīs. Šī apgabala nosaukums un atbilstošais etnonīms latviešu valodā vēlāk (pārveidotā formā) attiecināts uz visu Igauniju, resp., visiem igauņiem. Iespējams, ka burts -u- vārdos “Ugaunija” un “ugauņi” apzīmējis -ü-skaņu(Mīlenbahs, Endzelīns I, 702).

[37] T.i., pa Rīgas-Pleskavas ceļu, kura sākums bija Daugavas lejtecē un kuram Latvijas teritorijā bija divi atzarojumi: viens veda pa Gaujas labo krastu cauri lībiešu apdzīvotai teritorijai - Turaidai, otrs - cauri latgaļu apdzīvotajai Trikātai. Ugaunijā abi zarojumi krustojās un līdz Pleskavai turpinājās kā viens ceļš (Мугуревич 1965, 108-110). Tā kā ugauņus uz vācu aplaupīšanu pamudina lībieši, jādomā, ka tirgotāji bija devušies uz Pleskavu caur Turaidu.

[38] Jautājums par Imeras upes (tag. Jumara Valmieras raj. Kocēnu c.) identifikāciju ilgu laiku bija strīdīgs. Daļa vēsturnieku, sākot ar 18.gs. otro pusi (Börger 1778, 49), pieņēma, ka Imera ir Burtnieku ezerā ietekošā Sedas upe. Plašāk šo hipotēzi pamatojis A.Bīlenšteins (Bielenstein 1892, 77-80). Otrā uzskata aizstāvji, kuru priekštecis ir D.Balodis (Balodis 1909, 2), domā, ka, Imera (pēc Baloža - Jumera) ir upe, kas bij. Kokmuižas pagasta teritorijā ietek Gaujā. Imeras upes un līdz ar to latgaļu novada lokalizācijā ticamāks ir otrais pieņēmums, kam par labu liecina senā nosaukuma līdzība mūsdienu toponīmam, sal. arī lībiešu immõr, ümmõr, Salacas lībiešu jumer - “ap”, “apkārt” (Kettunen 1938, 73), igauņu ümar - “ieapaļš”, “apaļš”. Tas, ka Imeras upe savā tecējumā veido pusloku, acīmredzot bijis par pamatu upes un to ietverošā novada vārda izcelsmei. Arī citi valodnieki (Būga I, 1958, 524) Imeras vārdu uzskata par somisku, vienīgi dod citu etimoloģisku skaidrojumu (jumista - “dobji skanēt”). No otras puses, Sedas upes vārds Zeduwe beke fiksēts 15.gs. dokumentos (LG I, Nr.487), un nav pamata domāt, ka tas dažu gadsimtu laikā būtu mainījies. Bez tam, Imeru identificējot ar Sedu, grūti izskaidrot karaspēku pārvietošanās attālumus un pie Imeras notiekošo kauju aprakstus (Laakmann 1930, 142). Hronista kā priestera dzīvesvieta un draudze atradās tieši Imerā; ar to tad arī, iespējams, izskaidrojams tas, ka šis novads un tik maza upe kā Imera (Jumara ir tikai 21 km gara) Hronikā minēti biežāk par pārējiem vietvārdiem. A.Bīlenšteins maldījies, uzskatīdams, ka Imera nevarētu būt Jumara tāpēc vien, ka tā esot maza upīte un hronists minot tikai lielās upes. Imeru identificējot ar tag. Jumaru, varam labāk saprast arī citu latgaļu centru un ceļu lokalizāciju (Мугуревич 1965, 13).

[39] Tolova, Tālava - zeme, valstisks veidojums latgaļu apdzīvotās teritorijas ziemeļrietumos, ietver Gaujas baseina vidusdaļu un augšdaļu. Tolova no latgaļu zemēm bija vistālāk uz ziemeļiem izvirzītā teritorija (latgaliešu, augšzemnieku dialektā “tõls”), lai gan tas nav vienīgais vārda izcelsmes skaidrojums (Švābe 19361, 135-137). Senā Tolova aizņēmusi tag. Valkas, Gulbenes un daļu no Cēsu, Valmieras un Madonas rajona. Bez Hronikas ziņas par atsevišķiem Tolovas novadiem un ciemiem sniedz 13.gs. pirmās puses dokumenti (LVA II, Nr.106; Mitt. 1881, XIII, 20-23), pēc kuriem iespējams noteikt to robežas. Rietumos Tolova robežojās ar lībiešu un latgaļu novadiem (Cēsis, Idumeja, Imera); ziemeļu pusē, sākot ar Burtnieku ezeru, tai bija robeža ar igauņu Sakalu un Ugauniju, austrumos - ar Pleskavas zemi, kamēr dienvidu pusē tā saskārās ar Jersikas valsti (Мугуревич 1965, 14, 15). Tolova bija meslu atkarībā no Novgorodas un Pleskavas.

[40] Pleskava kā pilsētveida apmetne veidojās pie Pleskavas upes ietekas Veļikajā, kur jau no 1.g.t. pastāvēja pilskalns kā senkrievu (kriviču) apdzīvots centrs. Rakstītajos avotos Pleskava pirmoreiz minēta 903.gadā. Pleskavas pilsētu no 11.gs. līdz 13.gs. sākumam jau ietvēra bez saistvielas vai māla sastiprinājuma krauta aizsargsiena (Лабутина 1985, 31, 32). 12.-13.gs. sākumā Pleskavas pilsēta ietilpa Novgorodas feodālās republikas sastāvā.

[41] Par kristīgās ticības sludināšanu pirms vācu misionāru darbības (arī vēl 13.-14.gs.) liecina pareizticības simboli - krustiņi, enkolpioni u.c. piekariņi, kas Tolovas teritorijā desmitiem atrasti senkapos Launkalnē, Skujenē, Jaunpiebalgā u.c. (Мугуревич 1965, 65-71). Par pleskaviešu meslu kundzību Tolovā stāsta gan Hronika (XX, 5), gan citi rakstītie avoti (ПСРЛ IV, 183; plašāk par to sk. Keuβler 1890; Аннинский 1938, 577).

[42] Domāts Hronikas autors. Pieņem, ka Heinrihs (Indriķis), kas kā bīskapa Alberta saimes loceklis pirms iesvētīšanas par priesteri tika apmācīts šim amatam, bija bīskapa audzēknis -scolaris. Šeit, vēstījumā par latgaļu kristīšanu 1208.gadā, hronists pirmoreiz nosauc sevi vārdā un skaidri piemin paša līdzdalību, jo tas bija viņam nozīmīgs notikums; proti, kad viņš bija atgriezies Rīgā, bīskaps viņu iesvētīja par latgaļu priesteri pie Imeras un piešķīra viņam tur jaunuzcelto baznīcu par beneficiju (Arbusow, Bauer 1955, S. XI). Tā kā vārdam schola, scola viduslaikos ir arī citas nozīmes, piemēram, “karaļa vai bīskapa svīta”, “pavadonība” (Niermeyer 1984, 945), tad hronists, sevi nosaucot par scolaris, varēja arī apzīmēt savus turpmākos pienākumus attiecībā pret Rīgas bīskapu vai citiem bīskapiem (XII, 6; XVI, 3).

[43] Tāpat kā Imeras upes, arī Imeras baznīcas lokalizācijā nav vienprātības. Imeras identificētāji ar Sedu uzskata, ka šī baznīca atradusies Ēvelē (vācu Wohlfahrt) (Bielenstein 1892, 78), kas droši zināma gan tikai no 16.gs. otrās puses; bez tam šajā apkaimē nav konstatēti latgaļu 13.gs. arheoloģiskie pieminekļi. Tādi, kurus varētu saistīt ar latgaļiem, tag. Valmieras raj. Kocēnu ciemā lībiešu vidē parādās ne agrāk kā vēlā dzelzs laikmeta beigās (12.gs.). Līdz šim pētītie kapulauki (Draņķi, Zilaiskalns) ir viduslaiku kapsētas; no tiem visagrākie, kuru sākums attiecināms uz 13.gs., varētu būt Draņķu senkapi (Balodis 1909, 2). Par lībiešu klātbūtni Imerā pirms latgaļiem liecina vietvārda Imera izcelsme no Baltijas somu valodām (sk. XI, 38.piez.), tāpat arī lībiešu un latgaļu saspīlētās attiecības.

13.gs. otrajā ceturksnī pēc draudzes nodibināšanas agrāko Imeras novada nosaukumu izskauda jauns vietvārds - Pāpendorpa, kas dokumentos fiksēts 1234.gadā (LVA II, Nr.204). Nav šaubu, ka šis nosaukums ienācis no viduslejasvācu valodas (pape, retāk der Paffen - “mācītājs”, dorp - “ciems”) (Lübben 1980, 270). Nav skaidrības, kādā veidā vietvārds nonācis Imerā. Iespējams, tas ir sakšu kolonistu no slāvu zemēm atvests vārds (Švābe 1940, 184) vai arī tieši paša hronista dots draudzes nosaukums pēc savas dzimtās vietas toponīma Magdeburgas tuvumā - Popendorp, Poppendorf (Johansen 1953, 9). Draudze ar šādu nosaukumu (pie Imeras - Jumaras) pastāvējusi kopš 13.gs. līdz pat 20.gadsimtam (LG I, Nr.73, 205, 451 u.c.). Spriežot pēc 18.gs. beigās publicētās kartes (Mellin 1793), kas parāda draudžu robežas, Pāpendorpas (tag. Rubenes) draudze ietvērusi Ķieģeļu, Podzēnu, Pāpēnu, Sprēsliņu, Rubenes, Veļķu, Briežu un Vaidavas muižas. Ja pieņemam, ka Rubenes draudze atbilst senajai Imeras novada teritorijai (Laakmann 1930, 135-145), iznāk, ka šajā teritorijā atradušies divi - Cimpēnu un Vaidavas - pilskalni. Lai gan Cimpēnu pilskalns ir cilvēka rokām darināts nocietinājums (aizsarggrāvji), tomēr pārbaudes izrakumos (Баллод 1911, 21-46) senvietas hronoloģiju vājā kultūrslāņa dēļ nebija iespējams precizēt. Turpretī Vaidavas pilskalnam ir droši konstatējami nocietinājumi (grāvji, vaļņi), bet ļoti vājš kultūrslānis, kur atrada tikai viduslaiku liecības (Apala, Apals 1988, 18).

Imeras novadā trūkst uz 12./13.gs. miju attiecināmu nocietinājumu, līdz ar to kļūst saprotams, kāpēc Hronikā nav minēts šeit neviens piļu pārvaldnieks vai vecākais. Hipotēzes, ka pats hronists cēlies no imeriešiem (KV II, 1506) vai ka pat viņa tēvs piederējis pie Imeras dižciltīgajiem (Švābe 1940, 188), ir tikai minējumi. Uzskata, ka Imeras baznīca sākotnēji atradusies ne pašreizējā Rubenē, bet pie Mujāniem (Баллод 1910, 16), kur muiža zināma kopš 14.gs. beigām (UB III, Nr.1289). Te 16.gs. celta arhibīskapa vasaļa pils (Löwis of Menar 1922, 83). Pēc 18.-20.gs. kartēm (Mellin 1797; Rücker 1914), Mujāni atrodas aiz Rubenes draudzes ziemeļu robežas, tomēr 17.gs. revīzijas materiāli (Schiemann 1882, 85; Švābe 1933, 553) neapšaubāmi rāda, ka Mujāni pieder pie Rubenes draudzes. Līdzās Mujāniem Ķikutu Baznīcas kalnā, kur saglabājušies kādas celtnes pamati, konstatēta viduslaiku kapsēta. Tikai 5-6 km no Mujāniem atrodas pazīstamā kulta vieta Zilaiskalns ar upurakmeņiem un kapsētu. Pēc tautas nostāstiem, te atradusies svētā birzs un avots, kura ūdens uzskatīts par svētu dažādu kaišu dziedināšanai (LA 1974, 221). Zilaiskalns izsenis bija pazīstams kā tautas pulcēšanās vieta, tāpēc, iespējams, tieši šeit imerieši taujājuši savus dievus, kuru kristīgās ticības variantu pieņemt (KV II, 1506). Zīmīgi, ka arī t.s. Pāpenciema muiža (Papendorf), kas vēlāk saukta par Rozenblata muižu (Stryk 1885, 167), atradās pie Zilākalna. Vaidavas pilskalna tuvumā atrodas cita muiža (hoff thor Waidowsz), kas zināma vismaz no 15.gs. (LG I, Nr.451). Turpat ir pašreizējā Rubenes baznīca, kas sākotnēji bijusi koka celtne; mūrēts dievnams radies tikai 18.gadsimtā. Bez tam Rubenes draudzē bijušas četras kapelas (Kampe 1937, 59). Tātad, iekams nav veikti plašāki arheoloģiskie pētījumi, jautājums par to, kur Imerā celta pirmā baznīca (ticamāk, ka netālu no Zilākalna) un kur tieši dzīvojis hronists, paliek atklāts.

[44] Beneficijs - šeit - lēnis jeb zemes gabals ar mācītāja uzturam nepieciešamajiem ienākumiem no draudzes locekļiem (Švābe 1940, 189).

[45] Nesaskaņu cēlonis starp Kokneses kņazu un Lielvārdes bruņinieku Daniēlu acīmredzot bija zemes īpašumi, kuri varēja atrasties robežjoslā.

[46] Tā kā tuvākais attālums starp abām pilīm ir ap 40 km, bruņinieki no Lielvārdes būs devušies ceļā, tikko bija satumsis, jo tikai tādā gadījumā viņiem bija iespējams Koknesē nokļūt rīta agtumā. Hronists dažās vietās min nakts pārgājienus (XI, 5; XXIII, 8), kad bija jāpārvar 40-50 km attālums.

[47] Arx munitionis - šeit, iespējams, torņveida būve aizsargsienas sistēmā (Tõnisson 1981, 175); arx munitionis šeit, tāpat kā sēļu pils gadījumā, vajadzētu nozīmēt visaugstāko vietu pilī, domājams, vārtu torni jeb torni, kas sargā galvenos vārtus (sk. Kleis, Tarvel 1982, 81; sk. Arī X, 47.piez.).

[48] Vjačko te deminutīva formā nievīgi (?) dēvēts - regulus. Par regulus Hronikā saukts vēl lietuvju karavadonis Stekse (XVII, 6) un Pleskavas Vladimirs (XV, 13). Iespējams, ka deminutīvs apzīmē kņaza pakļautību augstākam senjoram, bet varbūt hronists šādi parāda savu attieksmi pret minētajām personām (Vjačko kļūst par vāciešu niknu ienaidnieku, arī Stekse ir kristiešu ienaidnieks, Vladimirs, lai arī sabiedrotais, bet pavalstnieku padzīts) (Аннинский 1938, 503). Par regulus Vjačko varēja saukt arī tāpēc, ka Koknese kā valstisks veidojums ieņēma samēra mazu teritoriju, turklāt pēc vienošanās ar vāciešiem tika zaudēta puse no valsts teritorijas.

[49] Daugavas krastos “akmeņi” ir plienakmens, kas dolomīta atsegumos bija ērti pieejams un noderēja par celtniecības materiālu gandrīz visu Daugavai tuvējo mūra piļu, to vidū Kokneses pils, celtniecībā. Izlaužot plienakmeni, vienā joslā vienlaikus veidojās arī grāvis mūra sienu priekšā. Kokneses pilij bija divi šādi sausie aizsarggrāvji: viens pils kompleksu atdalīja no pārējās cietzemes (vēlākās pilsētas), otrs atšķīra pili no priekšpils (Löwis of Menar 1922: Pläne und Ansichten, 24).

[50] Acīmredzot trīs izglābušies bija jātnieki.

[51] Domāts Polockas Vladimirs, kas tiešām bija lielkņazs attiecībā pret Kokneses Vjačko, un nevis Pleskavas Vladimirs, kāds zināms tikai no 1209./10.gada (Arbusow, Bauer 1955, 73).

[52] Vjačko iet bojā Tērbatas pils aizstāvēšanā (XXVIII, 6).

Satura rādītājs

XI nodaļas teksts latīņu valodā

X nodaļas teksts latviešu valodā

XII nodaļas teksts latviešu valodā

HISTORIA.LV