Satura rādītājs

[43.lpp.] 

CITĒTO BĪBELES GRĀMATU NOSAUKUMU SAĪSINĀJUMI 

Act.

– Actus Apostolorum (Apustuļu darbi)

Apoc.

– Apocalypsis (Jāņa atklāsmes grāmata)

Cor.

– Epistola Pauli ad Corinthios (Pāvila vēstule korintiešiem)

Dan.

– Prophetia Danielis (Daniēla grāmata)

Deut.

– Liber Deuteronomii (Piektā Mozus grāmata)

Ecct.

– Ecclesiastes (Zālamans Mācītājs)

Eccles.

– Ecclesiasticus (Jēzus Sīraha gudrības grāmata)

Ephes.

– Epistola Pauli ad Ephesios (Pāvila vēstule efesiešiem)

Ep. Ioan.

– Epistola Ioannis (Jāņa vēstule)

Ex.

– Liber Exodi (Otrā Mozus grāmata)

Ez.

– Prophetia Ezechielis (Pravieša Ecēhiēla grāmata)

Gen.

– Liber Genesis (Pirmā Mozus grāmata)

Iac.

– Epistola catholica lacobi (Jēkaba vēstule)

Ier.

– Prophetia Ieremiae (Pravieša Jeremijas grāmata)

Ioan.

– Evangelium secundum Ioannem (Jāņa evaņģēlijs)

Iob

– Liber Iob (Ījaba grāmata)

Ios.

– Liber Iosue (Jozuas grāmata)

Is.

– Prophetia Isaiae (Pravieša Jesajas grāmata)

Lev.

– Liber Leviticus (Trešā Mozus grāmata)

Luc.

– Evangelium secundum Lucam (Lūkas evaņģēlijs)

Mach.

– Liber Machabaeorum (Makabeju grāmata)

Mal.

– Prophetia Malachiae (Pravieša Maleahija grāmata)

Mc.

– Evangelium secundum Marcum (Marka evaņģēlijs)

Mich.

– Prophetia Michae (Pravieša Mihas grāmata)

Mt.

– Evangelium secundum Matthaeum (Mateja evaņģēlijs)

Num.

– Liber Numeri (Ceturtā Mozus grāmata)

Par.

– Liber Paralipomenon (Laiku grāmata)

Prov.

– Liber Proverbiorum (Zālamana pamācības)

Ps.

– Liber Psalmorum (Psalmi)

Reg.

– Liber Regum (Ķēniņu grāmata). Vulgatas citējumos 1. un 2.Ķēniņu grāmata atbilst citu Bībeles izdevumu 1. un 2.Samuēla grāmatām, 3. un 4.Ķēniņu grāmatas – citu izdevumu 1. un 2.Ķēniņu grāmatām.

Rom.

– Epistola Pauli ad Romanos (Pāvila vēstule romiešiem)

Sap.

– Liber Sapientiae (Zālamana gudrības grāmata)

Tim.

– Epistola Pauli ad Timotheum (Pāvila vēstule Timotejam)

Tit.

– Epistola Pauli ad Titum (Pāvila vēstule Titam)

Tob.

– Liber Tobiae (Tobijas grāmata)

 Satura rādītājs

HISTORIA.LV