Satura rādītājs

[432.lpp.] 

SAĪSINĀJUMI 

AE

– Arheoloģija un etnogrāfija.

AF

– Ausgrabungen und Funde. Archäologische Berichte und Informationen.

AV

– Acta Visbyensis.

CTH

– Colloquia Torunensia Historica.

IMM

– Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. R., 1920-1939.

KV I-IV

– Konversācijas vārdnīca, I-IV. R., 1903-1921.

LA 1974

– Latvijas PSR arheoloģija. R., 1974. 374 lpp., 80 tab.

LG I, II

– Livländische Güterurkunden (aus den Jahren 1207 bis 1545). Hrsg. H.Bruiningk und N.Busch. Bd.I. Riga, 1908. L, 788 S., IX Taf.; Bd.II. Riga, 1923. XXIII, 923 S.

LKV

– Latviešu konversācijas vārdnīca, 1.–21.sej. R., 1927-1940.

LME

– Latvijas PSR Mazā enciklopēdija, I-III sēj. R., 1967-1970.

LPE

– Latvijas padomju enciklopēdija, 1.-10.sēj. R., 1981-1988.

LR

– Livländische Reimchronik mit Anmerkungen, Namenverzeichnis und Glossar. Hrsg. Von L. Meyer. Paderborn, 1876. 416 S.

LSAK

– Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte.

LUR

– Latvijas Universitātes Raksti.

LVA

– Senās Latvijas vēstures avoti. II sēj., 1.burtn. (izd. A.Švābe). R., 1937, 1.–214.lpp.; 2.burtn. (izd. A.Švābe). R., 1940, 215.–416.lpp.; IV sēj., 1.–3.burtn. (izd. E.Dunsdorfs). R., 1935-1941. 1348 lpp.

LVIŽ

– Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls.

Mag.

– Magazin, herausgegeben von der Lettisch-Literärischen Geseltschaft, Bd.I–XXI. Mitau, Riga, 1828-1936.

Mat.

– Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu gada pētījumu rezultātiem.

MGH

Monumenta Germaniae historica.

Mitt.

– Mitteilungen aus dem Gebiet der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, Bd.I–XXV. Riga, 1840-1937.

MLA

– Monumenta Livoniae antiquae. Riga, Dorpat, L.eipzig, 1835-1847.

NF

– Neue Folge.

RT

– Referātu tēzes zinātniskai sesijai, veltītai ... gada arheoloģiskajiem izrakumiem un etnogrāfiskajai ekspedīcijai Latvijas PSR teritorijā. R., 1959-1971.

Sb. Estn.

– Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat, 1861-1923; Öpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat, 1924-1938. Dorpat (Tartu), 1861-1940.

Sb. Kurl.

– Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst aus den Jahren 1850-1935/1936. Mitau, Riga, 1850-1937.

Sb. Rig.

– Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga aus den Jahren 1873-1934. Riga, 1874-1936.

SM

– Senatne un Māksla. R., 1936-1940.

SRG

– Scriptores rerum Germanicarum.

SRL

– Scriptores rerum Livonicarum. Bd.I. Rigā, Leipzig, 1853; Bd.II. Riga, Leipzig, 1848.

UB

– Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch. Hrsg. von F.G.Bunge u.a. Bd.I-VI. Reval, Riga, 1853-1873.

ZAV

– Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis.

ZfO

– Zeitschrift für Ostfocschung.

ПСРЛ

– Полное собрание русских летописей.

БСЭ

– Большая Советская энциклопедия, 2-е изд. Т.1–51. М., 1949–1958.

Новг. I

– Новгородская первая летопись Старшего и Младшего изводов. Под. Ред. И с предисловием А.Н.Насонова. М., Л., 1950. 650 с.

 Satura rādītājs

HISTORIA.LV