Satura rādītājs

XXVIII nodaļas teksts latīņu valodā

XXVII nodaļas teksts latviešu valodā

XXIX nodaļas teksts latviešu valodā

[299.lpp.]

XXVIII

1. Tas bija bīskapa Alberta konsekrācijas divdesmit sestais gads [1224.], un baznīcai vēl joprojām nebija miera no kariem, jo kņazs Vjačko ar tērbatiešiem postīja visu apkārtējo zemi; leti un līvi gan vairākkārt devās ar nelieliem spēkiem pret viņiem, taču nespēja viņiem kaitēt. Arī ordeņa brāļi, pēc Lieldienām [14.aprīlis] no jauna sapulcējuši karaspēku, aplenca Tērbatu un cīnījās ar viņiem piecas dienas,[1] bet sava nelielā skaita dēļ nespēja pili ieņemt un, izlaupījuši apkārtējo zemi, ar savu kara laupījumu atgriezās Līvzemē.

Tikmēr augstu cienījamais bīskaps Alberts atgriezās no Vācijas ar daudziem krustnešiem un visiem saviem pavadoņiem.[2] Un kopā ar viņu ieradās viņa brālis, ne mazāk cienījamais bīskaps Hermanis, kas jau sen bijā ticis ievēlēts un iesvētīts par bīskapu Igaunijai, bet Dānijas karaļa radīto šķēršļu dēļ jau vairākus gadus nebija varējis nokļūt savā bīskapijā.[3] Bet, kad vācieši Dānijas karali bija aizveduši gūstā uz Saksiju,[4] minētais Rīgas bīskaps devās ar šo pašu brāli pie karaļa, lai saņemtu tā lēmumu un piekrišanu. Un karalis bija ar mieru, lai Hermanis dodas uz Līvzemi un no Līvzemes uz Igauniju uz savu bīskapiju.[5] Un, kad viņi ieradās Rīgā, viņus ar lielu prieku sagaidīja rīdzinieki un visi, kas bija Līvzemē; un visi priecājās un slavēja Dievu par to, ka pēc tik daudzām likstām un sūriem kariem gandrīz visa Igaunija no jauna iekarota un atgūta, izņemot vienīgi Tērbatas pili, ko nebija vēl skārusi dievišķā atmaksa.

2. Un ordeņa brāļi vienojās ar šiem pašiem bīskapiem [22.-24.jūlijs], ar baznīcas vīriem un visiem rīdziniekiem par Rīgai piederošo Igaunijas apgabalu sadali.[6] Un viņi atdeva bīskapam Hermanim Ugauniju ar tās novadiem, bet paši ordeņa brāļi par savu daļu lozējot saņēma Sakalu; Svētās Marijas baznīcai Rīgā un Rīgas bīskapam viņi piešķīra Piejūru ar septiņām kilegundām[7]. Kad piejūrieši uzzināja, ka pieder pie Rīgas baznīcas, viņi bija ļoti priecīgi un visā pilnībā samaksāja divu gadu meslus, ko nebija nokārtojuši dāņu uzbrukumu dēļ.[8] Tāpat arī ugauņi priecājās par to, ka viņi ir pakļauti bīskapam Hermanim, kas atradās Otepē; taču viņiem ar saviem tērbatiešiem nedeva mieru kņazs Vjačko, kas sakaliešiem un pārējiem apkārtējiem igauņiem bija kā cilpa un liels velns.

3. Un bīskapi norīkoja sūtņus pie kņaza uz Tērbatu un lūdza viņu aiziet no dumpiniekiem pilī, kuri bija aptraipījuši savas kristības sakramentus un, atteikdamies no Jēzus Kristus ticības, atgriezušies pagānismā,[301.lpp.] brāļus - savus brāļus un kungus - bija gan nāvējuši, gan gūstījuši un padzinuši no savām robežām un visus kaimiņnovadus, kas bija pievērsušies Jēzus Kristus ticībai, diendienā izlaupījuši un postījuši. Taču kņazs negribēja aiziet no viņiem, jo novgorodieši un krievu kņazi bija viņam šo pili ar apkārtējām zemēm dāvinājuši uz mūžīgiem laikiem un apsolījuši viņu glābt no vāciešu uzbrukumiem. Un šajā pilī pie šī kņaza bija salasījušies visi ļaundari no kaimiņnovadiem un no Sakalas - nodevēji un savu brāļu, ordeņa brāļu un tirgotāju, slepkavas, pret Līvzemes baznīcu vērsto ļauno plānu ierosinātāji. Bet viņu pavēlnieks un kungs bija šis kņazs, jo viņš arī pats no laika gala bija visu ļaunumu sakne Līvzemē: viņš bija lauzis patiesā miera nesēja un visu kristiešu mieru, ar viltu nogalinādams tam uzticīgos vīrus, kurus rīdzinieki bija atsūtījuši palīgā pret lietuvju uzbrukumiem, un nolaupīdams visu viņu mantu.[9] Šie visi tad nu, paļaudamies uz savu iepriekš minēto ļoti stipro pili, noniecināja kristiešu mieru un lūkoja diendienā nodarīt viņiem ļaunu. Šī pils patiešām bija stiprāka par visām Igaunijas pilīm, jo ordeņa brāļi bija to iepriekš ar lielām pūlēm un izdevumiem nocietinājuši un bagātīgi apgādājuši ar saviem ieročiem un stopiem, kurus visus nodevēji bija nolaupījuši. Bez tam kņazam te kuplā skaitā arī bija savi krievu loka šāvēji, un turklāt viņi pēc sāmsaliešu parauga[10] arī vēl pagatavoja paterellas un citus kara rīkus.

4. Tātad Igaunijas baznīca toreiz bija pakļauta daudzām kara grūtībām. Tā bija kā dzemdētāja sieviete, kurai ir bēdas un lielas sāpes, kamēr dzemdē, un kuras bērnu arī vajā pūķis, proti, tas behemots, kas, ierīdams straumi, vēl pārliecināts, ka viņa mutē ietek Jordāna.[11] Bet no tik lielām kara grūtībām minētā baznīca, kas vēl bija maza un vāja, nekā citādi nevarēja tikt atbrīvota kā vien ar Līvzemes baznīcas palīdzību, kas ar saviem iekarošanas pūliņiem bija allaž bijusi tās īstā un pirmā māte un to dzemdējusi ar atdzimšanas kristību Jēzus Kristus ticībā, kaut gan vairākas mātes tiecās šo meitu netaisni piesavināties un allaž vilka to sev klāt ar meliem; viena no tām ir krievu māte, vienmēr neauglīga un bez bērniem, kura pūlas sev pakļaut zemes nevis cerībā uz atdzimšanu Jēzus Kristus ticībā, bet gan cerībā uz mesliem un kara laupījumu.

5. Lai tātad Līvzemes baznīca savu meitu - Igaunijas baznīcu, ko tā bija dzemdējusi Jēzum Kristum, atpestītu no pašreizējām likstām, augstu cienījamais Rīgas bīskaps apziņoja un sasauca ordeņa brāļus, kā arī baznīcas vīrus ar krustnešiem, tirgotājiem, Rīgas pilsoņiem un visiem līviem un letiem un pasludināja karagājienu visiem, kas piederēja pie Līvzemes baznīcas. Un visi uzticīgi paklausīja, sapulcējās ar savu [303.lpp.] karaspēku pie Kāgjerva[12] un ataicināja pie sevis minēto augstu cienījamo Rīgas bīskapu ar viņa brāli, ne mazāk cienījamo bīskapu Hermani, un visiem viņu vīriem, priesteriem un bruņiniekiem. Pildījuši turpat apspriežu un dievkalpojumu mistērijas, viņi aizsūtīja pa priekšu karaspēka labākos un drošsirdīgākos, lai tie, dienu un nakti iedami cauri Ugaunijai, otrā rītā varētu pirmie sasniegt Tērbatas pili. Šie savukārt atkal sadalīja savas vienības, vienus norīkoja pa priekšu uzbrukt pilij, citus aizsūtīja uz Viru, lai aplaupa joprojām dumpīgos; un tie pēc trim dienām pārpilnībā atveda aitas, liellopus un visu pārējo karaspēkam vajadzīgo. Bet bīskapi, sekodami ar krustnešiem un visu karaspēka masu, sasniedza pili Svētās Jaunavas Debesbraukšanas dienā [15.augusts]. Tai pašā dienā iepriekšējā gadā taču tika ieņemta Vilandes pils.[13] Tad nu viņi noklāja laukus ar teltīm un uzbruka pils ļaudīm, uztaisīja mazās mašīnas un paterellas un ļoti lielā daudzumā pagatavoja kara rīkus, uzcēla aplenkumtorni - ļoti izturīgu koka torni, kuru astoņās dienās bija prasmīgi izveidojuši no vareniem, ļoti gariem kokiem tikpat augstu kā pils, un, piebīdījuši to tuvāk virs grāvja, tūdaļ sāka no apakšas norakt zemi. Pusei karaspēka lika rakt nakti un dienu - tā, lai vieni raktu, citi nestu projām nobrukušo zemi. Tāpēc, uzaustot rītam, liela daļa aizsarggrāvja malas nobruka no vaļņa zemē, un tūdaļ aplenkumtornis tika piestumts tuvāk pilij. Tikām pie kņaza aizsūtīja starpniekus - priesterus un bruņiniekus, cienījamus vīrus, un viņam tika apsolīts brīvs ceļš, lai varētu iznākt laukā ar saviem vīriem, zirgiem un visām mantām, ja tikai viņš atstātu pili un pamestu šo atkritēju tautu. Bet kņazs, cerēdams, ka viņu atbrīvos novgorodieši, stūrgalvīgi paziņoja, ka nekādā gadījumā pili neatstāšot. Pa tam ieradās krievi, kas siroja novadā; baumas par to sasniedza teltis, un tūdaļ sanāca vācieši, gatavi doties viņiem pretī, un aizsteidzās uz lauka, citus atstādami pils aplenkumam. Bet, tā kā krievi nenāca, viņi atkal atgriezās un turpināja uzbrukumu pilij; viņi daudzus ievainoja uz aizsargsienas augšas ar stopu bultām, citus nogalināja ar mašīnu metieniem, ar paterellām svieda pilī nokaitētu dzelzi vai podus ar uguni un pils ļaudīm iedzina lielas bailes ar to, ka daži pagatavoja rīkus, ko sauc par ežiem un cūkām, citi sanesa koku grēdas, un vēl citi pielika uguni. Tādā veidā viņi cīnījās ļoti daudz dienu. Tāpat arī tie, kas bija pilī, pagatavoja mašīnas un paterellas pret kristiešu mašīnām un vērsa savus loka šāvējus un stopniekus pret viņu bultām. Un viņi raka dienu un nakti bez mitas, tā ka tornis aizvien vairāk tuvojās pilij. Nogurušajiem netika dota atelpa: dienā cīnījās, naktī sarīkoja spēles un klaigāja. Līvi un leti, sizdami zobenus pret vairogiem un reizē kliegdami, vācieši ar savām [305.lpp.] bungām un stabulēm un citiem mūzikas instrumentiem, krievi ar saviem instrumentiem[14] un bļaustīšanos - visi vadīja nakti bez miega. Visi kristieši atkal sanāca kopā un meklēja padomu pie Dieva. To vidū bija Fredehelms[15], krustnešu vadonis un fogts, dižciltīgs un bagāts vīrs, un viņš sacīja: “Mums,” viņš teica, “šī pils jāieņem, ar joni uzkāpjot augšā, un jāatmaksā ļaundariem citiem par iebaidīšanu. Visās pilīs, ko līvzemnieki līdz šim iekarojuši, ienaidnieki taču vienmēr paturējuši savu dzīvību un brīvību, tā ka pārējiem no tā neradās nekādas bailes. Bet šoreiz tam no mūsējiem, kurš pirmais uzkāps un iebruks pilī, parādīsim lielu godu un piešķirsim zirgus un dižciltīgāko gūstekni, kāds būs pilī, izņemot kņazu, kuru, pakārtu pie augstākā zara, pacelsim visiem pāri.” Šis padoms bija visiem pa prātam; viņi deva solījumu tam Kungam un Svētajai Jaunavai, un tūdaļ no rīta pēc svinīgās mises noturēšanas sākās kauja. Tika sanesti koki, bet visas pūles bija veltas, jo vēl nebija pienācis Dieva atmaksas brīdis. Tad igauņi ap devīto stundu[16] pilī aizdedzināja varenas ugunis un aizsargsienā izveidoja plašu spraugu,[17] pa kuru pret torni noripināja ar uguni pilnus riteņus, un uzgāza tam vēl virsū lielas baļķu kaudzes. Taču spēcīgi bruņoti kristieši izārdīja ugunis, sadauzīja riteņus, apslāpēja visu liesmu sparu un savu torni nosargāja. Tikām citi no karaspēka sanesa malku un aizdedzināja tiltu; pret viņiem pie vārtiem saskrēja visi krievi.

6. Bet Johanness no Apeldernas[18], bīskapa brālis, ļoti slavens bruņinieks, paņēma rokā lāpu un pirmais sāka kāpt valnī. Viņa kalps Pēteris tūdaļ bija klāt pie viņa kā otrais, un abi, ne mirkli nekavēdamies, strauji sasniedza aizsargsienu. Citi karaspēka vīri, to redzēdami, visi metās viņiem skriešus pakaļ. Ko vēl no lieka runāt! Ikviens nu steidzās, lai uzkāptu pirmais, lai celtu Jēzus Kristus un viņa mātes Marijas slavu un godu un lai pats saņemtu uzslavu un atalgojumu par saviem pūliņiem. Un uzkāpa... - kurš bija pirmais, nezinu, Dievs to zina[19] -, un visa masa viņam sekoja. Ikviens palīdzēja savam biedram tikt augšā pilī, citi iebruka pa spraugu, pa kuru pils ļaudis bija laiduši riteņus ar uguni, un pirmie sagatavoja vietu nākamajiem un ar zobeniem un šķēpiem padzina igauņus no aizsargsienas. Kad pilī jau bija nokļuvuši daudzi vācieši, tiem sekoja arī leti un daži no līviem un tūdaļ sāka apkaut tautu, kā vīriešus, tā arī dažas sievietes, un nesaudzēja viņus, tā ka nogalināto skaits jau sasniedza tūkstoti. Krievi, kas pretojās visilgāk, beidzot arī tika pieveikti un no augšas iebēga iekšā aizsargsienām[20]; no turienes viņi tika atkal izvilkti laukā un visi, ap divsimt cilvēku, kopā ar kņazu[21] nogalināti. Arī citi karaspēka vīri ielenca pili no visām pusēm un nevienam neļāva izbēgt, jo ikviens, kas nokāpa no pils un varēja izkļūt laukā, krita ārpusē esošo rokās. Un tā no [307.lpp.] visiem vīriem, kas bija pilī, dzīvs palika tikai viens - kāds Suzdaļas lielkņaza[22] vasalis, ko viņa kungs bija kopā ar citiem krieviem atsūtījis uz šo pili. To ordeņa brāli vēlāk apgādāja ar drēbēm un uz laba zirga aizsūtīja atpakaļ uz Novgorodu un Suzdaļu, lai tas vēsti par notikušo darītu zināmu saviem kungiem. Bet, kad visi vīrieši bija apkauti, kristiešiem sākās liela līksmošana, rībinot bungas un skandinot stabules un citus mūzikas instrumentus, jo viņi bija atmaksājuši ļaundariem un apkāvuši visus tur sapulcējušos nodevējus no Līvzemes un Igaunijas. Pēc tam viņi paņēma krievu ieročus, drēbes, zirgus un visu kara laupījumu, kas bija pilī, kā arī vēl pāri palikušās sievietes un bērnus un, aizdedzinājuši pili, tūdaļ otrā dienā ļoti priecīgi devās atpakaļ uz Līvzemi, slavēdami Dievu debesis par dāvāto uzvaru, jo viņš ir labs un viņa žēlsirdība mūžīga. Bet novgorodieši ar lielu karaspēku bija ieradušies Pleskavā, gribēdami pili atbrīvot no vāciešu aplenkuma, taču, uzzinājuši, ka pils kritusi un viņu vīri nogalināti, ar skaudrām sāpēm un dusmām atgriezās savā pilsētā.

7. Sāmsalieši arī atbrīvoja no gūsta Teoderihu, bīskapa brāli, un aizsūtīja viņu atpakaļ uz Līvzemi.[23] Bet piejūrieši ieradās Rīgā un atgriezās bīskapa pakļautībā, samaksāja pilnā apmērā divkāršus meslus, ko dāņu dēļ divus gadus nebija kārtojuši, un, apsolījuši mūžīgu uzticību Rīgas baznīcai, atgriezās kristīgajā ticībā.[24] Tāpat arī varbolieši atnesa meslus un dāvanas un visā pilnībā nodeva sevi rīdzinieku varā. Taču rīdzinieki par viņiem nekā noteikta neizlēma[25] un nešaubīdamies pieņēma tikai septiņus Piejūras novadus,[26] kas viņiem vienmēr bija piederējuši ar visām tiesībām. Rīdziniekiem taču vienmēr bija bijušas pilnas tiesības uz Piejūru, kas viņiem allaž bija piederējusi līdz ar tās iekarošanu kristīgajai ticībai, ar kristību, nodevām un ķīlniekiem, un viņi Piejūras ķīlniekus nekad nebija atdevuši Dānijas karalim.[27] Uzzinājuši par Tērbatas pils iekarošanu, Rīgā ieradās arī viruieši un jervieši un atveda kungiem zirgus un dāvanas.

8. Bet bīskaps Hermanis ar savējiem devās uz Ugauniju, sāka celt Otepē[28] pili un nometināja tajā dižciltīgus vīrus un cienījamus bruņiniekus, proti, savu svaini Engelbertu no Tizenhūzenes[29], savu brāli Teoderihu, Helmoldu no Lineburgas[30], gudru un dižciltīgu vīru, un Johannesu no Dolenes[31], un piešķīra katram no viņiem novadu, tas ir, kilegundu, par lēni. Viņš uzņēma arī ļoti daudzus citus vāciešus tai pašā pilī, lai tie tur kopā dzīvotu, aizstāvētu zemi un pili pret ienaidniekiem un mācītu kristīgo ticību igauņiem, saviem padotajiem. Bet igauņiem, kas līdz šim bija izturējušies nodevīgi, viņi neatļāva dzīvot kopā ar viņiem pilī. Šis pats bīskaps arī ataicināja priesterus pie sevis uz Ugauniju, piešķīra viņiem par beneficiju [307.lpp.] baznīcas un apgādāja viņus pietiekami ar labību un tīrumiem. Igauņiem viņš prasmīgā izklāstā arī pastāstīja par Dieva noteikto desmito tiesu, un viņi to pieņēma un sāka to turpmāk katru gadu maksāt. Tad viņš gādīgi lika dot visu vajadzīgo gan priesteriem, gan saviem vasaļiem un pildīt solīto. Viņš arī iecēla savu brāli Rotmaru par prāvestu, nozīmēja Tērbatu par viņa konventa vietu[32] un piešķīra viņam divdesmit četrus ciemus, pietiekamus ienākumus un tīrumus; un viņš vēlēja turpat iecelt ordeņa kanoniķus[33] un noteica, ka turienes baznīca būšot viņa katedrāle.

9. Bet ordeņa brāļi devās uz Sakalu un, pārņēmuši savā īpašumā Vilandes pili, sāka to ļoti stipri nocietināt.[34] Viņi iecēla baznīcās priesterus, piešķīra tiem pietiekamus ienākumus no labības un tīrumiem un saņēma no igauņiem desmito tiesu. Turklāt viņi arī saņēma pilnu atlīdzinājumu par visu viņiem nolaupīto un par zaudējumiem, kas viņiem bija nodarīti kā Ugaunijā, tā Sakalā. Viņi sadalīja arī Vaigu un vienu pusi pievienoja Ugaunijai, bet otru līdz ar Sakalu, Normegundi un Mehu paturēja sev.[35] Arī Novgorodas un Pleskavas krievi norīkoja sūtņus uz Rīgu un lūdza mieru. Rīdzinieki viņus pieņēma, salīga mieru un atjaunoja viņiem meslus, ko krievi vienmēr bija saņēmuši Tolovā. Bet Tolovas letus Rīgas bīskaps sadalīja ar saviem ordeņa brāļiem [1224./1225. ziema]: divas daļas viņš paņēma sev, trešo atstāja ordeņa brāļiem.[36]
_________________________________________________________________

[1] Sal. XXVII, 4.

[2] 1224.gada 29.martā bīskaps Alberts ar savu brāli Rotmaru vēl atradās Vācijā (UB I, Nr.59).

[3] Kopš 1220.gada (XXIII, 11).

[4] Dānijas karalis atradās gūstā no 1223.gada 7.maija līdz 1225.gada 24.decembrim (Benninghoven 1965, 180).

[5] Hermanis savu bīskapiju saņēma no karaļa pret uzticības solījumu (XXIII, 11), taču vienlaikus atsakoties no Igaunijas daļas, uz kuru pretendēja dāņi.

[6] Runa ir par 1216.gadā izdarītās Igaunijas sadalīšanas (XX, 2) revīziju, kas kļuva nepieciešama dāņu iejaukšanās dēļ (UB I, Nr.61-63). Tad pat sekoja Tolovas sadalīšana (UB I, Nr.70), par kuras īstenošanu hronists raksta XXVIII, 9 beigās.

[7] Kilegunda - Baltijas somu vārds (somu kihlakunta - “apriņkis”, igauņu kihelkond - “draudze”) pārvaldes apgabala apzīmēšanai - pielīdzināma novadam (provincia - XXVIII, 8). Ziemeļkurzemē par kilegundām (latīņu kiligundes) dēvēja apdzīvotas vietas, kas pielīdzināmas ciemiem (LVA II, Nr.162). Igaunijā, pēc H.Moras un H.Ligi domām, kilegunda ietvērusi vairākas ciemu kopienas, un šī vārda etimoloģija skaidrojama ar Baltijas somu vārdiem: igauņu kihl-, somu kihla - “ķīla”, igauņu kond, somu kunta - “kopība”, “savienība”, “administratīva teritorija”. Vārds “kilegunda” radies tai laikā, kad no kāda pārvaldes apgabala pieprasīja ķīlniekus, lai šo apgabalu noturētu pakļautā stāvoklī (Moora, Ligi 1979, 54-67).

[8] 1222.gada rudenī bija sākusies igauņu sacelšanās, kurā piedalījās arī Piejūras novads; sal. XXVI, 3, 5, 11.

[9] Sk. XI, 8, 9.

[10] Sk. XXVI, 3, 4, 8.

[11] Sk. Ījaba gr., 40., 15-23; Jāņa atklāsmes gr., 12., 13.

[12] Sk. XX, 7.

[13] Sk. XXVII, 2.

[14] Sk. XXII, 3.

[15] Frēdehelms no Poigas vai Pohas (de Poyg vai Poch) (par viņu ziņas no 1213.gada līdz 1226.gadam) cēlies no ievērojamas ministeriālu dzimtas Austrumsaksijas dienvidos, kas bija saņēmuši lēni no Magdeburgas burggrāfa (Transehe 1960, 47, 48). Frēdehelms kā liecinieks minēts arī dažos 1224.gadā Līvzemē sastādītajos dokumentos (UB I, Nr.61-63; LG I, Nr.4).

[16] T.i., ap pulksten četriem pēcpusdienas (Kleis, Tarvel 1982, 251).

[17] Acīmredzot kādā no aizsargsienas posmiem izņēma nocietinājuma kokus un paraka bedri.

[18] Johanness no Apeldernas (ziņas par viņu no 1213.gada līdz 1226.gadam) - bīskapa Alberta pusbrālis, jo Alberta māte bija otrreiz precējusies ar Hogero no Apeldernas (tag. Lejassaksijā), kas 1182.gadā kā ministeriāls minēts kādā Mindenes bīskapijas dokumentā (Gnegel-Waitschies 1958, 28-31). Līdz pat 18.gs. visur kā bīskapa Alberta dzimtas uzvārds figurē de Bekeshovede (von Buxhöveden, Buxhövden). Nesaskaņas radās tikai tad, kad J.D.Grūbers savā “Livonijas Hronikas” izdevumā (1740.gadā) piešķīra Albertam dzimtas uzvārdu de Apeldern. J.D.Grūbers pamatojās uz iztirzājamo vietu, kur minēts Iohannes de Appelderin, frater episcopi. Tas likās pietiekams iemesls, lai lauztu līdzšinējo tradīciju un izvirzītu jaunu tēzi par Alberta dzimtas uzvārdu; šo tēzi atzina un pieņēma arī vairāki vēlākie pētnieki (J.G.Arnts, A.Hanzens, E.Pābsts, S.Aņņinskis). Jāteic, ka Alberta dzimtas vārds ar pilnīgu ticamību nav pierādīts vēl tagad (Gnegel-Waitschies 1958, 23, 24, 27, 29).

[19] Pēc F.Benninghofena domām (Benninghoven 1965, 191), pirmais, protams, bijis ordeņa brālis. Tas izriet no minētā lēmuma dižciltīgāko gūstekni atdot tam, kurš pirmais iebrukšot pilī. Hronists atkal izsakās neskaidri ordenim par ļaunu. Viņš gan min bīskapa brāli, kas sācis kāpt augšā, bet turpina “Et ascendit - qui primus obvenerat, nescio, Deus scit.” (“Un uzkāpa... - kurš bija pirmais, nezinu, Dievs to zina..”). Hronistam kas aculieciniekam, bez šaubām, vajadzēja labi pazīt dienas varoni, un viņš arī zina, ka zobenbrāļi dabūja gūstekni, bet negrib slavēt ordeni. Tomēr viņa patiesības mīlestība neļauj piešķirt šo godu bīskapa brālim.

[20] Pils aizsargsienas iekšiene, kā arī ēkas, kas pieslejas aizsargsienai, bija piemērotas vai nu pastāvīgai dzīvošanai, vai arī patvērumam ienaidnieka uzbrukuma gadījumā (LA 1974, 126., 160.att.).

[21] Senkrievu avoti (ПСРЛ III, 39) šo ziņu apstiprina, pavēstot, ka 6732. (= 1224.) gadā Tērbatā (Jurjevā) vācieši nogalinājuši kņazu Vjačko un pilsēta tikusi ieņemta.

[22] Vladimiras-Suzdaļas lielkņazs Georgijs Vsevolodovičs.

[23] Sk. XXVI, 3.

[24] Jau XXVIII, 2.

[25] Sk. XXIII, 10.

[26] Sk. XXVIII, 2.

[27] Sk. XXIII, 10; attiecībā uz Varbolas ķīlniekiem.

[28] Otepē (sk. XII, 21.piez.) 1224.gadā sāka celt mūra pili, kas piederēja pie Tērbatas bīskapijas. Izrakumos (1950.-1974.g.) noskaidrots, ka vispirms 13.gs. celts aizsargmūris, kas ietvēris pils pagalmu, bet dienvidu pusē ierīkoti vārti ar bruģētu uzeju (Саадре 1955). Pie pils viduslaikos (13.-16.gs.) pastāvējušas divas apmetnes, no kurām viena, uz austrumiem no pils 1 ha platībā, radusies jau pirms vācu krustnešu iebrukuma. Otra, 3 ha platībā, veidojusies kā viduslaiku pilsapmetne (Мяэсалу 1983, 337).

[29] Engelberts no Tizenhūzenes (sk. XIV, 53.piez.) Līvzemē otro reizi ierodas 1224.gadā. Tas izriet no vairākiem dokumentiem (UB I, Nr.61-63), kuros viņš minēts kā liecinieks.

[30] Helmolds no Lineburgas (Lünebrug, tag. Lejassaksijā) cēlies no ministeriāliem, kas kalpojuši Lineburgas pils karaspēkā; minēts starp krustnešiem, kas ieradušies Līvzemē 1224.gadā, arī kā liecinieks kādā 1224.gada Līvzemes dokumentā (UB I, Nr.62; Transehe 1960, 56, 57).

[31] Sk. XIV, 60.piez.

[32] T.i., par domkapitula mītni.

[33] Mūku ordeņa kanoniķi dzīvoja pēc augustīniešu ordeņa statūtiem, kurus bija pieņēmis Tērbatas domkapituls (Kleis, Tarvel 1982, 255).

[34] Zobenbrāļu ordeņa celtā pils Vilandē atradusies senāka igauņu nocietinājuma vietā (sk. XIV, 52.piez.). Tā celta, pielāgojoties agrākā pilskalna dabiskajam reljefam, rezultātā veidojot tipisku augstienes nocietinājumu (Tuulse 1942, 55-57). Vēlāk Vilande kļūst par vienu no spēcīgākajām Livonijas ordeņa komtura pilīm ar vairākām priekšpilīm un pilsapmetni (Löwis of Menar 1922, 57, 58).

[35] Šī igauņu zemju sadale starp bīskapu un zobenbrāļiem notika 1224.gada 23.jūlijā (UB I, Nr.62).

[36] Ordenis ieguva zemes abpus Gaujai tās vidustecē, kamēr bīskapa īpašumā nonāca Gaujas augšteces apgabals (Laakmann 1933, 83-88; Мугуревич 1965, 14, 15). Tolovas dalīšana notika 1224.gada jūlijā (LVA II, Nr.106) vienlaikus ar Vaigas dalīšanu tikai pēc Tērbatas ieņemšanas un miera iestāšanās. Tajā piedalījās arī hronists kopā ar bīskapa Alberta brāli Teoderihu (Arbusow, Bauer1955, XV).

Satura rādītājs

XXVIII nodaļas teksts latīņu valodā

XXVII nodaļas teksts latviešu valodā

XXIX nodaļas teksts latviešu valodā

HISTORIA.LV