Vartbergas Hermaņa Livonijas hronika (~1378.)

- Latīniski: Chronicon Livoniae

- Livonijas ordeņa oficiālā historiogrāfija
_______________________________________________________________

Hronikas autors, saskaņā ar vienīgā noraksta, kas saglabājies Gdaņskas (agrāk Dancigas) arhīvā nosaukumā norādīto, ir Hermanis no Vartbergas, Vācu ordeņa brālis, Livonijas ordeņa mestra kapelāns (…per fratrem Hermannum de Wartberge, capellanum magistri per Livoniam). Hronika sarakstīta prozā, viduslaiku latīņu valodā. Oficiālā Vācu ordeņa filiāles Livonijā historiogrāfija. Hroniku Hermanis saraksta Livonijā ap 1378.gadu.

Pamatā hronikā aprakstīti Livonijas kari ar Lietuvu un Krieviju, domāta lasīšanai brāļu bruņinieku auditorijā, to varēja izmantot arī katoļu augstākā garīdzniecība. Notikumi apskatīti pieaugošā laika secībā, no 1143.- 1378. Tā sarakstīta, lai turpinātu Jaunākās Livonijas Atskaņu hronikas notikumu izklāstu, kas izbeidzās līdz ar 1348.gadu. Hronika sastādīta viduslaiku latīņu valodā. Tulkota vācu un krievu (1876) valodās. Līdz šim viens izdevums latīņu oriģinālvalodā (izdevis Ernsts Strēlke (Strehlke) avotu krājuma Scriptores rerum Prussicarum II sējumā - Leipciga, 1863.), divi izdevumi vāciski (pirmais no tiem ir Srēlkes tulkojums, kas iznāca 1864.gadā Berlīnē un Tallinā) un viens krieviski.

Oriģināls materiāls sākot jau ar 1345.gadu, bet tā kā no 1358.gada autors bijis Livonijas ordeņa mestra pavadonis, tad sniegtās ziņas sevišķi vērtīgas. Kā avotus hronikas autors izmantojis Indriķa hroniku, abas Livonijas atskaņu hronikas (skatīt: par Vecāko Livonijas atskaņu hroniku - Atskaņu hronika; Jaunākā Livonijas atskaņu hronika), ordeņa mestra saraksti un dokumentus, izmantojis arī ordeņa mestru sarakstus, kas līdz mūsdienām atsevišķi nav saglabājušies. Par 13.gadsimtu daudz hronoloģisku un faktoloģisku neprecizitāšu. Autors sniedz atsevišķus datējumus un notikumu izklāstus laikā no 1236.-1255., lai precizētu dažus notikumus, kas citos avotos nav tuvāk apskatīti. Kaut arī ziņas par notikumiem kļūst precīzas un ticamas tikai sākot ar 1241.gadu, šeit ir atrodamas dažas vērtīgas norādes, kas labāk palīdz izprast notikumu gaitu šajā laika posmā.

Literatūra:

Zeids, T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti līdz 1800.gadam: Mācību līdzeklis vēstures specialitātes studentiem. Rīga: Zvaigzne, 1992. 216 lpp.>81.-80.lpp.

Ливонская хроника Германа Вартберга. В кн.: Сборник статей и материалов по истории Балтийского края. Т. 2. Рига, 1879. 83- 155.

Ievietots: 06.11.2002.

HISTORIA.LV