Historia.lv pārmaiņu gaidās

Laikā no 2001. līdz 2004.g. (ar nelieliem papildinājumiem 2005. un 2006.g.) tapusī Historia.lv šobrīd ir viens no plašākajiem Latvijas vēstures materiālu (enciklopēdisku rādītāju, avotu un rakstu) krājumiem internetā. Vietnes resursus izmantojuši un joprojām izmanto daudzi jo daudzi Latvijas skolnieki un studenti, vēstures interesenti.

Diemžēl, projekta attīstībai 2006.g. apstājoties, nepadarītā ir palicis daudz vairāk nekā padarītā. No šodienas prasībām skatoties, neglābjami novecojusi arī pati mājas lapa, kura savulaik tapusi, izmantojot rīku, kas bija paredzēts nevis nopietnu tīmekļa datu bāžu, bet personīgu, vizītkaršu tipa vietņu radīšanai.

Tāpēc, ņemot vērā vēstures izpratnes un zināšanu nozīmi nacionālas valsts pastāvēšanā un ilgtspējīgā attīstībā, kā arī nepieciešamību nodrošināt vēsturiskās informācijas brīvu pieeju, izmantojot internetu, sadarbībā ar izdevniecību "Apvārsnis" uzsākta historia.lv tīmekļa vietnes modernizācija un attīstības plānošana. 2013.g. vasarā paredzēts izstrādāt jauno mājas lapas versiju kā arī nospraust attīstības mērķus un tuvākos darba uzdevumus. Šajā nolūkā esam paredzējuši sarīkot darba semināru, tajā uzaicinot potenciālos sadarbības partnerus - vēsturniekus, kultūras un literatūras vēstures pētniekus, arheologus, etnogrāfus, muzeju darbiniekus un citus interesentus.

Kā vienu no historia.lv turpmākajiem mērķiem gribam iezīmēt novadpētniecības (t.sk. kultūras mantojuma aizsardzības) darba veicināšanu, uz vietnes bāzes izveidojot novadpētnieku forumu, apkopotās informācijas un publikāciju krātuvi. Neskatoties uz novadpētniecības lielo nozīmi gan lokālpatriotisma veidošanā, gan kultūras pieminekļu saglabāšanas veicināšanā, gan vispārīgo vēsturisko procesu labākas izpratnes veidošanā, tās svarīgums valsts (ministriju un atsevišķu centrālo pētniecības institūciju) mērogā joprojām nav ne izprasts, ne novērtēts.

Lai iecerēto varētu paveikt, nepieciešami atbilstoši finanšu līdzekļi, kuri ieguldītājiem tiešā veidā tomēr nedos nekādu atdevi - historia.lv jaunajā versijā, tāpat kā iepriekš būs sabiedrības labumam paredzēts brīvpieejas resurss. Ieguldījums šādā projektā ir ieguldījums valsts un tautas nākotnē, kura augļus tā sekmīgas darbības gadījumā plūks ieguldītāju bērni un mazbērni.

Izdevniecība "Apvārsnis" no saviem līdzekļiem finansēs jaunās mājas lapas izstrādi, taču projekta pilnvērtīgas darbības atjaunošanai ir nepieciešams regulārs finansējums arī redakcijas darbam, avotu un literatūras digitalizācijas turpināšanai, jaunu enciklopēdisku šķirkļu un rakstu gatavošanai, kā arī, protams, mājas lapas administrācijai. Šādas rocības mums pagaidām nav, tāpēc aicinām latviešus, kas var un vēlas atbalstīt šādu projektu, ziedot līdzekļus historia.lv uzturēšanai un attīstībai. E-pasts saziņai: izdevnieciba.apvarsnis@gmail.com

Gints Skutāns, mag. hist.
Historia.lv projekta zinātniskais vadītājs

Valters Grīviņš,
Izdevniecības "Apvārsnis" valdes priekšsēdētājs

PROJEKTA APRAKSTS

 

HISTORIA.LV MĒRĶIS UN UZDEVUMI

HISTORIA.LV STRUKTŪRA

AICINĀJUMS LATVIJAS AKADĒMISKAJĀM APRINDĀM 

AICINĀJUMS VISIEM HISTORIA.LV LIETOTĀJIEM

PROJEKTA AUTORI

PUBLIKĀCIJU AUTORI

PROJEKTA ATBALSTĪTĀJI

 

HISTORIA.LV MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Projekts Historia.lv ir uzsākts 2001. gada 1. aprīlī.

Projekta autoru mērķis ir uzsākt oriģināla interneta resursa veidošanu, kas tālākajā attīstībā  lietotājiem sniegtu iespējami plašu un izmantošanai optimāli strukturētu informāciju par Latvijas vēsturi. Pagaidām mūsu resurss neietver informāciju par arheoloģiju, etnogrāfiju, antropoloģiju un citām vēstures palīgzinātnēm, kā arī praktiski nepiedāvā grafisko materiālu.

Projekta ietvaros tā autori ir izvirzījuši sev uzdevumu:

  1. sniegt enciklopēdiska rakstura ziņas par Latvijas vēsturi. Bez orģināltekstiem atsevišķos gadījumos tiks pārpublicēti arī līdz šim izdoto manuālo enciklopēdiju šķirkļi, kas:

1.1. aizpildīs vēl neesošo šķirkļu vietu;

1.2. dos ieskatu vērtējumu un priekšstatu vēsturiskajā attīstībā par konkrētām personām, notikumiem un priekšmetiem;

  1. publicēt Latvijas vēstures avotus un dokumentus;
  2. publicēt populārzinātniskus un akadēmiskus tekstus (rakstus un monogrāfijas, vai to fragmentus) par Latvijas vēsturi;
  3. sniegt lietotājiem elektroniskās saites uz citām ar vēstures izpēti saistītām tekstu, avotu un dokumentu publikācijām internetā.

Projekta autori iespēju robežās, veidojot enciklopēdisko šķirkļu oriģināltekstus, ir centušies saglabāt ētisko un politisko neitralitāti. Mēs, protams, apzināmies to, ka tas ne vienmēr ir izdevies, kā arī to, ka neitralitāte atsevišķu problēmu un notikumu atspoguļošanā kādam var būt nepieņemama. Taču šādu neapmierinātību iespējams novērst, šajā lapā publicējot atšķirīgus viedokļus saturošus rakstus. Projekta autori ir gatavi piedāvāt iespēju konkrētus vēstures notikumus savādāk izprotošajiem ievietot savus pētījumus Historia.lv.

Tāpat projekta autori apzinās, ka sākotnējā posmā Historia.lv saturēs ļoti fragmentāru Latvijas vēstures procesa atspoguļojumu. Taču tas ir gan laika faktora, gan ierobežoto līdzekļu nosacīts. Projekta autori ir gatavi ņemt vērā lietotāju ieteikumus par atsevišķu personu, procesu un priekšmetu atspoguļošanas prioritātēm un sākotnēji censties novērst tos trūkumus, kas lietotājiem varētu šķist nepiedodami. (Atgriezties pie satura)

 

HISTORIA.LV STRUKTŪRA

  1. Historia.lv sniegs tradicionālām enciklopēdijām raksturīgi sakārtotu informāciju par personām, priekšmetiem, notikumiem, ģeogrāfiskām vienībām u.c., kas saistītas ar Latvijas vēsturi. Attiecīgo šķirkļu atrašana iespējama, izmantojot dažādus rādītājus - kopējo alfabētisko rādītāju, kā arī ģeogrāfisko nosaukumu un etnonīmupersonu, priekšmetu un notikumu rādītājus. Vispārīgi jēdzieni un termini atrodami, izmantojot  jēdzienu un terminu rādītāju.
  2. Tāpat Historia.lv sniegs hronoloģisku notikumu apskatu, kurš ietvers arī norādes uz enciklopēdiskajiem šķirkļiem par personām un priekšmetiem, kas saistīti ar attiecīgo notikumu.
  3. Historia.lv satur ar Latvijas vēsturi saistītu avotu (tai skaitā antīko autoru, skandināvu sāgu, viduslaiku rakstīto avotu – hroniku, ģeogrāfisko traktātu u.tml. – atsevišķu dokumentu vai dokumentu krājumu, preses materiālu, memuāru un naratīvu) izvilkumu vai pilnu tekstu publikācijas. Attiecīgo avotu atrašana iespējama, izmantojot saiti BIBLIOTĒKA. Avotu rādītāji sagrupēti atbilstoši iepriekš minētajām kategorijām. Bibliotēkas satura rādītājā norādes uz publicētajiem avotiem ir sakārtotas hronoloģiskā secībā pēc to sarakstīšanas (izdošanas) datumiem. Norādes uz atsevišķiem avotiem doti arī attiecīgajos enciklopēdiskajos šķirkļos vai arī citos saistītajos materiālos.
  4. Historia.lv būs lasāmi arī populārzinātnisku un akadēmisku rakstu, kā arī monogrāfiju (vai to fragmentu) pārpublicējumi par Latvijas vēsturi. To atrašana iespējama, izmantojot rakstu un monogrāfiju rādītājus, kas arī pieejami caur saiti BIBLIOTĒKA. Šajos rādītājos norādes uz publikācijām sakārtotas alfabētiskā secībā pēc to autoru uzvārdiem. Tāpat norādes uz publicētajiem akadēmiskajiem tekstiem atrodamas enciklopēdiskajiem šķirkļiem pievienotajos literatūras sarakstos un citos saistītajos materiālos. (Atgriezties pie satura)

 

AICINĀJUMS LATVIJAS AKADĒMISKAJĀM APRINDĀM 

Apzinoties savus ierobežotos resursus, kā arī neizbēgamās subjektīvās ietekmes, projekta autori nepretendē uz absolūti pilnīgas un precīzas informācijas sniegšanu. Tāpat projekta autori apzinās, ka informācijas zinātniskās apstrādes, kā arī tās tehniskās publicēšanas procesā ieviesīsies kļūdas un neprecizitātes. Tāpēc autori lūdz Historia.lv lietotājus un, it īpaši, Latvijas akadēmisko aprindu pārstāvjus, projekta autoriem laipni norādīt uz viņu pieļautajām kļūdām, neprecizitātēm un nepilnībām.

Bez tam, projekta autori vēršas pie Latvijas akadēmiskajām aprindām ar lūgumu neliegt iespēju pārpublicēt elektroniskā formātā viņu iepriekšējos gados manuālā formā izdotos darbus (vai to fragmentus). Mēs tāpat būtu pateicīgi par iespēju publicēt jaunus oriģinālrakstus, kā arī polemiskus rakstus, kurus kāds piedāvātu.

Mēs apzināmies sāpīgo autorhonorāru jautājumu, taču diemžēl pašlaik projekts top tikai uz entuziasma pamata, un projekta autoriem atliek cerēt arī uz citu Latvijas akadēmisko aprindu pārstāvju entuziasmu un iespējamo vēlmi kaut ko paveikt tikai idejas vārdā. Tāpat jaunajiem autoriem (studentiem un maģistrantiem) Historia.lv varētu kļūt par pirmo publicēšanās iespēju. Mūsu pārliecība ir, ka iespēja iegūt plašu informāciju elektroniskā formātā pati par sevi nesamazinās tradicionālo izdevumu noietu un attiecīgi Jūsu autorhonorārus. Drīzāk, plaša iespēja iepazīties ar akadēmiskām publikācijām (vai to fragmentiem) varētu paplašināt (vai varbūt uzturēt) interesentu loku, kuri būs Jūsu tirgum domātās produkcijas patērētāji. (Atgriezties pie satura)

 

AICINĀJUMS VISIEM HISTORIA.LV LIETOTĀJIEM

Cilvēka iespējas ir ierobežotas. Arī projekta autoru fiziskās iespējas regulāri pārlūkot internetu ir ierobežotas. Tāpēc projekta autori lūdz Historia.lv lietotājus sniegt norādes uz Jums zināmām ar Latvijas vēsturi saistītām akadēmisku tekstu, avotu un dokumentu publikācijām uz kurām līdz šim nav dotas norādes Historia.lv.

Atsauces, kritiku, padomus, papildinājumus, informāciju par autora iespējamu atļauju pārpublicēt kādu (-s) viņa iepriekš publicētus tekstus vai to fragmentus, kā arī norādes par prioritāri atspoguļojamiem priekšmetiem lūdzam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi izdevnieciba.apvarsnis@gmail.com (Atgriezties pie satura)

HISTORIA.LV